หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
    ระดับการศึกษา 
    ปีอ้างอิงหลักสูตร 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  406เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ 04 2.00
  107000001000ยังไม่สังกัดสาขา-วิศวกรรมศาสตร์ 04 2.00
  107000001610ยังไม่สังกัดสาขา-วิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 04 2.00
  107020100590วิศวกรรมการผลิต 04 2.00
  107020101000วิศวกรรมการผลิต 1854 2.00
  107020101460วิศวกรรมการผลิต-2546 1854 2.00
  107020101540วิศวกรรมการผลิต-2554 1904 2.00
  107020101570วิศวกรรมการผลิต-2557 1864 2.00
  107020201570วิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรแบบก้าวหน้า) 1944 2.00
  107030101000วิศวกรรมเกษตร 1984 2.00
  107030101410วิศวกรรมเกษตร-2541 1984 2.00
  107030101450วิศวกรรมเกษตร-2545 1854 2.00
  107030101460วิศวกรรมเกษตร-2546 1854 2.00
  107040101000วิศวกรรมขนส่ง 1984 2.00
  107040101380วิศวกรรมขนส่ง-2538 1934 2.00
  107040101410วิศวกรรมขนส่ง-2541 1994 2.00
  107040101450วิศวกรรมขนส่ง-2545 1814 2.00
  107040101460วิศวกรรมขนส่ง-2546 1814 2.00
  107050101000วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1924 2.00
  107050101410วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-2541 1924 2.00
  107050101450วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-2545 1764 2.00
  107050101460วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-2546 1764 2.00
  107050101540วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-2554 1804 2.00
  107050101600วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-2560 1784 2.00
  107050101650วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-2565 1754 2.00
  107050101651วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2565 1874 2.00
  107060101000วิศวกรรมเคมี 1994 2.00
  107060101380วิศวกรรมเคมี-2538 1974 2.00
  107060101410วิศวกรรมเคมี-2541 1994 2.00
  107060101450วิศวกรรมเคมี-2545 1844 2.00
  107060101460วิศวกรรมเคมี-2546 1844 2.00
  107060101540วิศวกรรมเคมี-2554 1914 2.00
  107060101590วิศวกรรมเคมี-2559 1914 2.00
  107060101600วิศวกรรมเคมี-2560(2559) 1914 2.00
  107060101640วิศวกรรมเคมี-2564 1924 2.00
  107060101641วิศวกรรมเคมี-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 2044 2.00
  107070101000วิศวกรรมเครื่องกล 2004 2.00
  107070101001วิศวกรรมเครื่องกล-2564 (วิศวกรรมยานยนต์) 1924 2.00
  107070101002วิศวกรรมเครื่องกล-2564 (วิศวกรรมอากาศยาน) 1924 2.00
  107070101003วิศวกรรมเครื่องกล-2564 (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 1924 2.00
  107070101004วิศวกรรมเครื่องกล-2564 (วิศวกรรมระบบอาคารและอุตสาหกรรม) 1924 2.00
  107070101005วิศวกรรมเครื่องกล-2564 (วิศวกรรมระบบควบคุม) 1924 2.00
  107070101006วิศวกรรมเครื่องกล-2564 (วิศวกรรมและเทคโนโลยีที่มุ่งสู่อุตสาหกรรม) 1924 2.00
  107070101007วิศวกรรมเครื่องกล-2564 (วิศวกรรมการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์) 1924 2.00
  107070101008วิศวกรรมเครื่องกล-2564 (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 1924 2.00
  107070101009วิศวกรรมเครื่องกล-2564 (วิศวกรรมเครื่องกลอัจฉริยะและข้อมูล) 1924 2.00
  107070101010วิศวกรรมเครื่องกล-2564 (วิศวกรรมตรวจสอบและซ่อมบำรุง) 1924 2.00
  107070101011วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (วิศวกรรมยานยนต์) 2044 2.00
  107070101012วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (วิศวกรรมอากาศยาน) 2044 2.00
  107070101013วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 2044 2.00
  107070101014วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (วิศวกรรมระบบอาคารและอุตสาหกรรม) 2044 2.00
  107070101015วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (วิศวกรรมระบบควบคุม) 2044 2.00
  107070101016วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (วิศวกรรมและเทคโนโลยีที่มุ่งสู่อุตสาหกรรม) 2044 2.00
  107070101017วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (วิศวกรรมการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์) 2044 2.00
  107070101018วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) 2044 2.00
  107070101019วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (วิศวกรรมเครื่องกลอัจฉริยะและข้อมูล) 2044 2.00
  107070101020วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (วิศวกรรมตรวจสอบและซ่อมบำรุง) 2044 2.00
  107070101380วิศวกรรมเครื่องกล-2538 1764 2.00
  107070101410วิศวกรรมเครื่องกล-2541 2004 2.00
  107070101450วิศวกรรมเครื่องกล-2545 1854 2.00
  107070101460วิศวกรรมเครื่องกล-2546 1854 2.00
  107070101540วิศวกรรมเครื่องกล-2554 1954 2.00
  107070101560วิศวกรรมเครื่องกล-2556 1874 2.00
  107070101600วิศวกรรมเครื่องกล-2560(2556) 1874 2.00
  107070101610วิศวกรรมเครื่องกล-2561 1904 2.00
  107070101640วิศวกรรมเครื่องกล-2564 1924 2.00
  107070101641วิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 2044 2.00
  107070201560วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรแบบก้าวหน้า) 1924 2.00
  107070301600วิศวกรรมเครื่องกล-2560 (หลักสูตรนานาชาติ) 1934 2.00
  107070301650วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน-2565 (หลักสูตรนานาชาติ) 1884 2.00
  107070301651วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน-2565-เอกวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) 1884 2.00
  107070301652วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน-2565-เอกวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) 1884 2.00
  107070301653วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน-2565-เอกวิศวกรรมเครื่องกล-โทความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 2094 2.00
  107070301654วิศวกรรมเครื่องกลและอากาศยาน-2565-เอกวิศวกรรมอากาศยาน-โทความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) 2094 2.00
  107080101000วิศวกรรมเซรามิก 1914 2.00
  107080101411วิศวกรรมเซรามิก-2541-โปรแกรม A 1914 2.00
  107080101450วิศวกรรมเซรามิก-2545 1824 2.00
  107080101460วิศวกรรมเซรามิก-2546 1824 2.00
  107080101540วิศวกรรมเซรามิก-2554 1854 2.00
  107080101600วิศวกรรมเซรามิก-2560 1894 2.00
  107080101650วิศวกรรมเซรามิก-2565 1924 2.00
  107080101651วิศวกรรมเซรามิก-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2565 2044 2.00
  107090101000วิศวกรรมโทรคมนาคม 1984 2.00
  107090101380วิศวกรรมโทรคมนาคม-2538 1764 2.00
  107090101410วิศวกรรมโทรคมนาคม-2541 1984 2.00
  107090101450วิศวกรรมโทรคมนาคม-2545 1844 2.00
  107090101460วิศวกรรมโทรคมนาคม-2546 1844 2.00
  107090101540วิศวกรรมโทรคมนาคม-2554 1864 2.00
  107090101570วิศวกรรมโทรคมนาคม-2557 1874 2.00
  107090101600วิศวกรรมโทรคมนาคม-2560(2557) 1874 2.00
  107090101620วิศวกรรมโทรคมนาคม-2562 1834 2.00
  107090101621วิศวกรรมโทรคมนาคม-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2562 1954 2.00
  107090201570วิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรแบบก้าวหน้า) 1914 2.00
  107090201600วิศวกรรมโทรคมนาคม-2560(2557) (หลักสูตรแบบก้าวหน้า) 1914 2.00
  107100101000วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1974 2.00
  107100101410วิศวกรรมพอลิเมอร์-2541 1974 2.00
  107100101450วิศวกรรมพอลิเมอร์-2545 1824 2.00
  107100101460วิศวกรรมพอลิเมอร์-2546 1824 2.00
  107100101540วิศวกรรมพอลิเมอร์-2554 1904 2.00
  107100101590วิศวกรรมพอลิเมอร์-2559 1904 2.00
  107100101600วิศวกรรมพอลิเมอร์-2560(2559) 1904 2.00
  107100101640วิศวกรรมพอลิเมอร์-2564 1904 2.00
  107100101641วิศวกรรมพอลิเมอร์-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 2024 2.00
  107110101000วิศวกรรมไฟฟ้า 1994 2.00
  107110101380วิศวกรรมไฟฟ้า-2538 1734 2.00
  107110101410วิศวกรรมไฟฟ้า-2541 1994 2.00
  107110101450วิศวกรรมไฟฟ้า-2545 1844 2.00
  107110101460วิศวกรรมไฟฟ้า-2546 1844 2.00
  107110101540วิศวกรรมไฟฟ้า-2554 1904 2.00
  107110101541วิศวกรรมไฟฟ้า-2554 (ระบบไฟฟ้ากำลัง) 1904 2.00
  107110101542วิศวกรรมไฟฟ้า-2554 (ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ) 1904 2.00
  107110101543วิศวกรรมไฟฟ้า-2554 (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 1904 2.00
  107110101544วิศวกรรมไฟฟ้า-2554 (ระบบไฟฟ้าพลังงาน) 1904 2.00
  107110101560วิศวกรรมไฟฟ้า-2556 1904 2.00
  107110101561วิศวกรรมไฟฟ้า-2556 (ระบบไฟฟ้ากำลัง) 1904 2.00
  107110101562วิศวกรรมไฟฟ้า-2556 (ระบบไฟฟ้าควบคุมอัตโนมัติ) 1904 2.00
  107110101563วิศวกรรมไฟฟ้า-2556 (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 1904 2.00
  107110101564วิศวกรรมไฟฟ้า-2556 (ระบบไฟฟ้าพลังงาน) 1904 2.00
  107110101590วิศวกรรมไฟฟ้า-2559 1894 2.00
  107110101600วิศวกรรมไฟฟ้า-2560(2559) 1894 2.00
  107110101640วิศวกรรมไฟฟ้า-2564 1904 2.00
  107110101641วิศวกรรมไฟฟ้า-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 2024 2.00
  107110191000วิศวกรรมไฟฟ้า-นานาชาติ 1994 2.00
  107110201560วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรก้าวหน้า) 2064 2.00
  107120101000วิศวกรรมโยธา 2004 2.00
  107120101380วิศวกรรมโยธา-2538 1764 2.00
  107120101410วิศวกรรมโยธา-2541 2004 2.00
  107120101450วิศวกรรมโยธา-2545-1 1854 2.00
  107120101460วิศวกรรมโยธา-2545-2 (รุ่น 2546 เป็นต้นไป) 1854 2.00
  107120101540วิศวกรรมโยธา-2554 1884 2.00
  107120101550วิศวกรรมโยธา-2555 1854 2.00
  107120101560วิศวกรรมโยธา-2556 1844 2.00
  107120101600วิศวกรรมโยธา-2560 1884 2.00
  107120101620วิศวกรรมโยธา-2562 1934 2.00
  107120101621วิศวกรรมโยธา-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2562 2054 2.00
  107120201560วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรแบบก้าวหน้า) 2004 2.00
  107120201561วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรแบบก้าวหน้า : วิศวกรรมโครงสร้าง)-2556 1884 2.00
  107120201562วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรแบบก้าวหน้า : วิศวกรรมธรณีเทคนิค)-2556 1884 2.00
  107120201563วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรแบบก้าวหน้า : วิศวกรรมแหล่งน้ำ)-2556 1884 2.00
  107120201564วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรแบบก้าวหน้า : การบริหารงานก่อสร้าง)-2556 1884 2.00
  107120301600วิศวกรรมโยธา-2560 (หลักสูตรนานาชาติ) 1894 2.00
  107120301650วิศวกรรมโยธา-2565 (หลักสูตรนานาชาติ) 1944 2.00
  107120301651วิศวกรรมโยธา-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2565 (หลักสูตรนานาชาติ) 2064 2.00
  107130101000วิศวกรรมโลหการ 1994 2.00
  107130101380วิศวกรรมโลหการ-2538 1754 2.00
  107130101410วิศวกรรมโลหการ-2541 1994 2.00
  107130101450วิศวกรรมโลหการ-2545 1834 2.00
  107130101460วิศวกรรมโลหการ-2546 1834 2.00
  107130101540วิศวกรรมโลหการ-2554 1934 2.00
  107130101600วิศวกรรมโลหการ-2560 1914 2.00
  107130101650วิศวกรรมโลหการ-2565 1914 2.00
  107130101651วิศวกรรมโลหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2565 2034 2.00
  107150101000วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2004 2.00
  107150101380วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-2538 2004 2.00
  107150101410วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-2541 2004 2.00
  107150101450วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-2545 1834 2.00
  107150101460วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-2546 1834 2.00
  107150101490วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-2549 1834 2.00
  107150101540วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-2554 1904 2.00
  107150101590วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-2559 1914 2.00
  107150101600วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-2560(2559) 1914 2.00
  107150101640วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-2564 1924 2.00
  107150101641วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 2044 2.00
  107160101530วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-2553 1854 2.00
  107160101550วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-2555 1984 2.00
  107160101570วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-2557 1874 2.00
  107160101600วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-2560(2557) 1874 2.00
  107160101620วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โครงงานนวัตกรรม-2562 1884 2.00
  107160101621วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โครงงานสหกิจศึกษา-2562 1884 2.00
  107160101622วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2562 1924 2.00
  107160101650วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว-โครงงานนวัตกรรม-2565 1824 2.00
  107160101651วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว-โครงงานสหกิจศึกษา-2565 1824 2.00
  107160101652วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2565 1944 2.00
  107160201570วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรแบบก้าวหน้า) 1914 2.00
  107160201600วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-2560(2557) (หลักสูตรแบบก้าวหน้า) 1914 2.00
  107170101000วิศวกรรมอุตสาหการ 2004 2.00
  107170101380วิศวกรรมอุตสาหการ-2538 1774 2.00
  107170101410วิศวกรรมอุตสาหการ-2541 2004 2.00
  107170101450วิศวกรรมอุตสาหการ-2545 1854 2.00
  107170101460วิศวกรรมอุตสาหการ-2546 1854 2.00
  107170101540วิศวกรรมอุตสาหการ-2554 1894 2.00
  107170101570วิศวกรรมอุตสาหการ-2557 1904 2.00
  107170101600วิศวกรรมอุตสาหการ-2560(2557) 1904 2.00
  107170101620วิศวกรรมอุตสาหการ-2562 1884 2.00
  107170101621วิศวกรรมอุตสาหการ-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2562 1884 2.00
  107170201570วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรแบบก้าวหน้า) 1904 2.00
  107180101000เทคโนโลยีการพิมพ์ 04 2.00
  107190101000เทคโนโลยีธรณี 1904 2.00
  107190101380เทคโนโลยีธรณี-2538 04 2.00
  107190101381เทคโนโลยีธรณี-2538-โปรแกรม A 1744 2.00
  107190101382เทคโนโลยีธรณี-2538-โปรแกรม B 1564 2.00
  107190101383เทคโนโลยีธรณี-2538-โปรแกรม C 1324 2.00
  107190101410เทคโนโลยีธรณี-2541 1904 2.00
  107190101411เทคโนโลยีธรณี-2541-โปรแกรม A 1834 2.00
  107190101412เทคโนโลยีธรณี-2541-โปรแกรม B 1904 2.00
  107190101413เทคโนโลยีธรณี-2541-โปรแกรม C 1904 2.00
  107190101450เทคโนโลยีธรณี-2545 1854 2.00
  107190101451เทคโนโลยีธรณี-2545-โปรแกรมA 1854 2.00
  107190101452เทคโนโลยีธรณี-2545-โปรแกรมB 1854 2.00
  107190101453เทคโนโลยีธรณี-2545-โปรแกรมC 1854 2.00
  107190101460เทคโนโลยีธรณี-2546 1854 2.00
  107190101461เทคโนโลยีธรณี-2546-โปรแกรมA 1854 2.00
  107190101462เทคโนโลยีธรณี-2546-โปรแกรมB 1854 2.00
  107190101463เทคโนโลยีธรณี-2546-โปรแกรมC 1854 2.00
  107190101540เทคโนโลยีธรณี-2554 1904 2.00
  107220101480วิศวกรรมยานยนต์-2548 1854 2.00
  107220101540วิศวกรรมยานยนต์-2554 1954 2.00
  107220101590วิศวกรรมยานยนต์-2559 1944 2.00
  107220101600วิศวกรรมยานยนต์-2560(2559) 1944 2.00
  107230104490แมคคาทรอนิกส์ 1604 2.00
  107230104540วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2554 1844 2.00
  107230104541วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2554 (3ปี) 1353 2.00
  107230104580วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2558 1834 2.00
  107230104581วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2558 (3ปี) 1263 2.00
  107230104600วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2560(2558) 1834 2.00
  107230104601วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2560(2558)(3ปี) 1263 2.00
  107230404610วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(หลักสูตรสหวิทยาการ) 1694 2.00
  107230404611วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์-2561(2ปี) (หลักสูตรสหวิทยาการ) 1162 2.00
  107250100590วิศวกรรมอากาศยาน 04 2.00
  107250101500วิศวกรรมอากาศยาน-2550 1874 2.00
  107250101540วิศวกรรมอากาศยาน-2554 1954 2.00
  107250101590วิศวกรรมอากาศยาน-2559 1924 2.00
  107250101600วิศวกรรมอากาศยาน-2560(2559) 1924 2.00
  107260101500วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2550 1854 2.00
  107260101501วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2550-โปรแกรม A 1854 2.00
  107260101502วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2550-โปรแกรม B 1854 2.00
  107260101540วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2554 1924 2.00
  107260101541วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2554-วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 1924 2.00
  107260101542วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2554-วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 1924 2.00
  107260101590วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2559 1934 2.00
  107260101591วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2559-วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 1934 2.00
  107260101592วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2559-วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 1934 2.00
  107260101600วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2560(2559) 1934 2.00
  107260101601วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2560(2559)-วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 1934 2.00
  107260101602วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2560(2559)-วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 1934 2.00
  107260101640วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2564 1924 2.00
  107260101641วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2564-วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 1924 2.00
  107260101642วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-2564-วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 1924 2.00
  107260101643วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 2044 2.00
  107260101644วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564-วิชาเอกวิศวกรรมเกษตร 2044 2.00
  107260101645วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564-วิชาเอกวิศวกรรมอาหาร 2044 2.00
  107300101540วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์-2554 1884 2.00
  107300101600วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์-2560 1914 2.00
  107300101650วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์-2565 1904 2.00
  107300101651วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2565 2024 2.00
  107310101540วิศวกรรมธรณี-2554 1874 2.00
  107310101570วิศวกรรมธรณี-2557 1874 2.00
  107310101590วิศวกรรมธรณี-2559 1904 2.00
  107310101600วิศวกรรมธรณี-2560(2559) 1904 2.00
  107310401640วิศวกรรมธรณี-2564 (หลักสูตรสหวิทยาการ) 1964 2.00
  107310401641วิศวกรรมธรณี-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 (หลักสูตรสหวิทยาการ) 2084 2.00
  107320101560วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์-2556 1804 2.00
  107350101570วิศวกรรมเครื่องมือ-2557 1894 2.00
  107350101600วิศวกรรมเครื่องมือ-2560(2557) 1894 2.00
  107350401620วิศวกรรมพรีซิชั่น-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) (ม.ปลาย) 1734 2.00
  107350401622วิศวกรรมพรีซิชั่น-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) (ปวส.) 1204 2.00
  107420101580วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี-2558 1904 2.00
  107420101600วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี-2560(2558) 1904 2.00
  107420401620วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) 1944 2.00
  107420401621วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2562(หลักสูตรสหวิทยาการ) 2004 2.00
  107430301600วิศวกรรมนวัตกรรมและการออกแบบวัสดุ-2560 (หลักสูตรนานาชาติ) 1944 2.00
  107440301600วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์-2560 (หลักสูตรนานาชาติ) 1904 2.00
  107440301650วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์-2565 (หลักสูตรนานาชาติ) 1834 2.00
  107440301651วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2565 (หลักสูตรนานาชาติ) 1954 2.00
  107460101600วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์-2560 1874 2.00
  107460101609วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์-2560 (GO) 1874 2.00
  107460101640วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์-2564 1754 2.00
  107460101641วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2564 1874 2.00
  107490101620วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-2562 (ม.ปลาย) 1874 2.00
  107490101621วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2562 (ม.ปลาย) 1994 2.00
  107490101622วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-2562 (ปวส.) 1474 2.00
  107490101623วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน-โทความเป็นผู้ประกอบการ-2562 (ปวส.) 1594 2.00
  107520101640วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1834 2.00
  107520101641วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม-โทความเป็นผู้ประกอบการ 1954 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  107020102551วิศวกรรมการผลิต-แผน ก 1 452 3.00
  107020102552วิศวกรรมการผลิต-แผน ก 2 452 3.00
  107040102471วิศวกรรมขนส่ง-แผน ก 1 02 3.00
  107040102472วิศวกรรมขนส่ง-แผน ก 2 452 3.00
  107040102551วิศวกรรมขนส่ง-แผน ก 1 02 3.00
  107040102552วิศวกรรมขนส่ง-แผน ก 2 472 3.00
  107050102471วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แผน ก 1 452 3.00
  107050102472วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แผน ก 2 452 3.00
  107050102551วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แผน ก 1 452 3.00
  107050102552วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แผน ก 2 452 3.00
  107060102000วิศวกรรมเคมี 482 3.00
  107060102412วิศวกรรมเคมี-แผน ก 2 482 3.00
  107060102502วิศวกรรมเคมี-แผน ก 2 475 3.00
  107060102552วิศวกรรมเคมี-แผน ก 2 472 3.00
  107070102000วิศวกรรมเครื่องกล 482 3.00
  107070102421วิศวกรรมเครื่องกล-แผน ก 1 482 3.00
  107070102422วิศวกรรมเครื่องกล-แผน ก 2 482 3.00
  107070102501วิศวกรรมเครื่องกล-แผน ก 1 455 3.00
  107070102502วิศวกรรมเครื่องกล-แผน ก 2 455 3.00
  107070102551วิศวกรรมเครื่องกล-แผน ก 1 455 3.00
  107070102552วิศวกรรมเครื่องกล-แผน ก 2 455 3.00
  107080102000วิศวกรรมเซรามิก 482 3.00
  107080102452วิศวกรรมเซรามิก-แผน ก 2 482 3.00
  107080102502วิศวกรรมเซรามิก-แผน ก 2 455 3.00
  107080102552วิศวกรรมเซรามิก-แผน ก 2 452 3.00
  107090102471วิศวกรรมโทรคมนาคม-แผน ก 1 482 3.00
  107090102472วิศวกรรมโทรคมนาคม-แผน ก 2 482 3.00
  107090102541วิศวกรรมโทรคมนาคม-แผน ก 1 485 3.00
  107090102542วิศวกรรมโทรคมนาคม-แผน ก 2 485 3.00
  107100102000วิศวกรรมพอลิเมอร์ 482 3.00
  107100102431วิศวกรรมพอลิเมอร์-แผน ก 1 02 3.00
  107100102432วิศวกรรมพอลิเมอร์-แผน ก 2 482 3.00
  107100102542วิศวกรรมพอลิเมอร์-แผน ก 2 452 3.00
  107110102000วิศวกรรมไฟฟ้า 482 3.00
  107110102421วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ก 1 482 3.00
  107110102422วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ก 2 482 3.00
  107110102501วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ก 1 455 3.00
  107110102502วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ก 2 455 3.00
  107110102503วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ข 05 3.00
  107110102551วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ก 1 455 3.00
  107110102552วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ก 2 455 3.00
  107110102581วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ก 1 455 3.00
  107110102582วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ก 2 455 3.00
  107110102631วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ก 1 452 3.00
  107110102632วิศวกรรมไฟฟ้า-แผน ก 2 452 3.00
  107120102000วิศวกรรมโยธา 482 3.00
  107120102421วิศวกรรมโยธา-แผน ก 1 482 3.00
  107120102422วิศวกรรมโยธา-แผน ก 2 482 3.00
  107120102501วิศวกรรมโยธา-แผน ก 1 455 3.00
  107120102502วิศวกรรมโยธา-แผน ก 2 455 3.00
  107120102551วิศวกรรมโยธา-แผน ก 1 465 3.00
  107120102552วิศวกรรมโยธา-แผน ก 2 465 3.00
  107130102511วิศวกรรมโลหการ-แผน ก 1 485 3.00
  107130102512วิศวกรรมโลหการ-แผน ก 2 485 3.00
  107130102551วิศวกรรมโลหการ-แผน ก 1 485 3.00
  107130102552วิศวกรรมโลหการ-แผน ก 2 485 3.00
  107150102000วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 452 3.00
  107150102412วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 452 3.00
  107150102501วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 455 3.00
  107150102502วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 455 3.00
  107150102503วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แผน ข 455 3.00
  107150102551วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 455 3.00
  107150102552วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 455 3.00
  107150102553วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แผน ข 05 3.00
  107160102571วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-แผน ก 1 02 3.00
  107160102572วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-แผน ก 2 02 3.00
  107160102573วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-แผน ข 02 3.00
  107170102000วิศวกรรมอุตสาหการ 482 3.00
  107170102482วิศวกรรมอุตสาหการ-แผน ก 2 482 3.00
  107170102541วิศวกรรมอุตสาหการ-แผน ก 1 452 3.00
  107170102542วิศวกรรมอุตสาหการ-แผน ก 2 452 3.00
  107170102543วิศวกรรมอุตสาหการ-แผน ข 452 3.00
  107190102000เทคโนโลยีธรณี 322 3.00
  107190102421เทคโนโลยีธรณี-แผน ก 1 482 3.00
  107190102422เทคโนโลยีธรณี-แผน ก 2 322 3.00
  107190102501เทคโนโลยีธรณี-แผน ก 1 455 3.00
  107190102502เทคโนโลยีธรณี-แผน ก 2 455 3.00
  107190102551เทคโนโลยีธรณี-แผน ก 1 455 3.00
  107190102552เทคโนโลยีธรณี-แผน ก 2 475 3.00
  107230102000แมคคาทรอนิกส์ 02 3.00
  107230102482แมคคาทรอนิกส์ - แผน ก 2 492 3.00
  107230102483แมคคาทรอนิกส์ - แผน ข 492 3.00
  107230102551วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - แผน ก 1 455 3.00
  107230102552วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - แผน ก 2 455 3.00
  107230102553วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - แผน ข 455 3.00
  107230102581วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - แผน ก 1 (สหวิทยาการ) 455 3.00
  107230102582วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - แผน ก 2 (สหวิทยาการ) 455 3.00
  107230102583วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - แผน ข (สหวิทยาการ) 455 3.00
  107230102611วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - แผน ก 1 452 3.00
  107230102612วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - แผน ก 2 452 3.00
  107230102613วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - แผน ข 452 3.00
  107240102482วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์-แผน ก 2 02 3.00
  107240102483วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์-แผน ข 02 3.00
  107240102511วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์-แผน ก 1 05 3.00
  107240102512วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์-แผน ก 2 05 3.00
  107240102513วิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์-แผน ข 05 3.00
  107260102521วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แผน ก 1 485 3.00
  107260102522วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แผน ก 2 485 3.00
  107260102551วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แผน ก 1 452 3.00
  107260102552วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แผน ก 2 452 3.00
  107270102511วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แผน ก 1 455 3.00
  107270102512วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แผน ก 2 455 3.00
  107270102513วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แผน ข 455 3.00
  107270102551วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แผน ก 1 455 3.00
  107270102552วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แผน ก 2 455 3.00
  107270102553วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แผน ข 455 3.00
  107270102581วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แผน ก 1 455 3.00
  107270102582วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แผน ก 2 455 3.00
  107270102583วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แผน ข 455 3.00
  107280102521การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แผน ก 1 455 3.00
  107280102522การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แผน ก 2 455 3.00
  107280102523การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แผน ข 455 3.00
  107280102551การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แผน ก 1 455 3.00
  107280102552การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แผน ก 2 455 3.00
  107280102553การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แผน ข 455 3.00
  107280102601การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แผน ก 1 485 3.00
  107280102602การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แผน ก 2 485 3.00
  107280102603การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แผน ข 485 3.00
  107340102571วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์-แผน ก 1 452 3.00
  107340102572วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์-แผน ก 2 452 3.00
  107370102581วิศวกรรมวัสดุ-แผน ก 1 465 3.00
  107370102582วิศวกรรมวัสดุ-แผน ก 2 465 3.00
  107370102631วิศวกรรมวัสดุ-แผน ก 1 452 3.00
  107370102632วิศวกรรมวัสดุ-แผน ก 2 452 3.00
  107370102633วิศวกรรมวัสดุ-แผน ข 452 3.00
  107380102581วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แผน ก 1 455 3.00
  107380102582วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แผน ก 2 455 3.00
  107380102583วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แผน ข 05 3.00
  107380102631วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แผน ก 1 452 3.00
  107380102632วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แผน ก 2 462 3.00
  107390102581วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แผน ก 1 455 3.00
  107390102582วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แผน ก 2 455 3.00
  107390102631วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แผน ก 1 452 3.00
  107390102632วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แผน ก 2 452 3.00
  107400102581วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แผน ก 1 (สหวิทยาการ) 455 3.00
  107400102582วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แผน ก 2 (สหวิทยาการ) 455 3.00
  107400102631วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แผน ก 1 452 3.00
  107400102632วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แผน ก 2 452 3.00
  107410102581วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 455 3.00
  107410102582วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 455 3.00
  107410102583วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ข 485 3.00
  107410102631วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 452 3.00
  107410102632วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 452 3.00
  107410202581วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 455 3.00
  107410202582วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 455 3.00
  107410202583วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ข - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 485 3.00
  107410302581วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ก 1 - วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 455 3.00
  107410302582วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ก 2 - วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 455 3.00
  107410302583วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แผน ข - วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 485 3.00
  107450102601วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-แผน ก 1 452 3.00
  107450102602วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-แผน ก 2 452 3.00
  107450102603วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-แผน ข 452 3.00
  107450102651วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์-แผน ก 1 452 3.00
  107450102652วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์-แผน ก 2 452 3.00
  107450102653วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์-แผน ข 452 3.00
  107470102581วิศวกรรมระบบและการจัดการนวัตกรรม-แผน ก 1 05 3.00
  107470102582วิศวกรรมระบบและการจัดการนวัตกรรม-แผน ก 2 05 3.00
  107470102583วิศวกรรมระบบและการจัดการนวัตกรรม-แผน ข 05 3.00
  107480102611นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-แผน ก 1 452 3.00
  107480102612นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-แผน ก 2 452 3.00
  107480102613นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์-แผน ข 452 3.00
  107500102611วิศวกรรมระบบ-แผน ก 1 452 3.00
  107500102612วิศวกรรมระบบ-แผน ก 2 452 3.00
  107500102613วิศวกรรมระบบ-แผน ข 452 3.00
  107510402631วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง-แผน ก 1 (สหวิทยาการ) 482 3.00
  107510402632วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง-แผน ก 2 (สหวิทยาการ) 482 3.00
  107510402633วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง-แผน ข (สหวิทยาการ) 482 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  107020103552วิศวกรรมการผลิต-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107020103553วิศวกรรมการผลิต-แบบ 2 (ตรี) 1004 3.00
  107020103554วิศวกรรมการผลิต-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107040103472วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107040103473วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  107040103474วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107040103552วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107040103553วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107040103554วิศวกรรมขนส่ง-แบบ 2 (โท) 613 3.00
  107050103472วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107050103474วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107050103552วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107050103553วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (ตรี) 914 3.00
  107050103554วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107060103000วิศวกรรมเคมี 643 3.00
  107060103411วิศวกรรมเคมี-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107060103412วิศวกรรมเคมี-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107060103413วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (ตรี) 975 3.00
  107060103414วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107060103502วิศวกรรมเคมี-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107060103503วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (ตรี) 948 3.00
  107060103504วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107060103552วิศวกรรมเคมี-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107060103553วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (ตรี) 944 3.00
  107060103554วิศวกรรมเคมี-แบบ 2 (โท) 613 3.00
  107070103000วิศวกรรมเครื่องกล 963 3.00
  107070103421วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107070103422วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107070103423วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107070103424วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107070103502วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107070103503วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107070103504วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107070103552วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  107070103553วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (ตรี) 948 3.00
  107070103554วิศวกรรมเครื่องกล-แบบ 2 (โท) 626 3.00
  107080103000วิศวกรรมเซรามิก 643 3.00
  107080103451วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107080103452วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107080103453วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107080103454วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107080103502วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107080103503วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107080103504วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107080103552วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107080103553วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107080103554วิศวกรรมเซรามิก-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107090103471วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 1 (ตรี) 05 3.00
  107090103472วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107090103473วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 2 (ตรี) 05 3.00
  107090103474วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107090103542วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  107090103543วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 2 (ตรี) 928 3.00
  107090103544วิศวกรรมโทรคมนาคม-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  107100103000วิศวกรรมพอลิเมอร์ 653 3.00
  107100103431วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107100103432วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 1 (โท) 653 3.00
  107100103433วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107100103434วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 2 (โท) 653 3.00
  107100103542วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107100103543วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 2 (ตรี) 934 3.00
  107100103544วิศวกรรมพอลิเมอร์-แบบ 2 (โท) 623 3.00
  107110103000วิศวกรรมไฟฟ้า 643 3.00
  107110103421วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107110103422วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107110103423วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107110103424วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107110103502วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107110103503วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107110103504วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107110103552วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107110103553วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107110103554วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107110103583วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107110103584วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107110103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107110103633ปรชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107110103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า-แบบ 2 (โท) 613 3.00
  107120103000วิศวกรรมโยธา 643 3.00
  107120103421วิศวกรรมโยธา-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107120103422วิศวกรรมโยธา-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107120103423วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107120103424วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107120103502วิศวกรรมโยธา-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107120103503วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107120103504วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107120103552วิศวกรรมโยธา-แบบ 1 (โท) 616 3.00
  107120103553วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107120103554วิศวกรรมโยธา-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107130103512วิศวกรรมโลหการ-แบบ 1 (โท) 636 3.00
  107130103513วิศวกรรมโลหการ-แบบ 2 (ตรี) 938 3.00
  107130103514วิศวกรรมโลหการ-แบบ 2 (โท) 636 3.00
  107130103552วิศวกรรมโลหการ-แบบ 1 (โท) 636 3.00
  107130103553วิศวกรรมโลหการ-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  107130103554วิศวกรรมโลหการ-แบบ 2 (โท) 636 3.00
  107150103000วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 773 3.00
  107150103411วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107150103412วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107150103413วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 935 3.00
  107150103414วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 773 3.00
  107150103502วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107150103503วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107150103504วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107150103552วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107150103553วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107150103554วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107160103582วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-แบบ 1 (โท) 06 3.00
  107160103583วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-แบบ 2 (ตรี) 06 3.00
  107160103584วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-แบบ 2 (โท) 06 3.00
  107170103481วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 1 (ตรี) 05 3.00
  107170103482วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107170103483วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  107170103484วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107170103542วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107170103543วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107170103544วิศวกรรมอุตสาหการ-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107190103000เทคโนโลยีธรณี 643 3.00
  107190103421เทคโนโลยีธรณี-แบบ 1 (ตรี) 965 3.00
  107190103422เทคโนโลยีธรณี-แบบ 1 (โท) 643 3.00
  107190103423เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (ตรี) 965 3.00
  107190103424เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (โท) 643 3.00
  107190103502เทคโนโลยีธรณี-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107190103503เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107190103504เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107190103552เทคโนโลยีธรณี-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107190103553เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (ตรี) 928 3.00
  107190103554เทคโนโลยีธรณี-แบบ 2 (โท) 626 3.00
  107230103582วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107230103583วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107230103584วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107230103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107230103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107230103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ -แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107260103522วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 1 (โท) 646 3.00
  107260103523วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 2 (ตรี) 968 3.00
  107260103524วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 2 (โท) 646 3.00
  107260103552วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 1 (โท) 633 3.00
  107260103553วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 2 (ตรี) 924 3.00
  107260103554วิศวกรรมเกษตรและอาหาร-แบบ 2 (โท) 633 3.00
  107270103582วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107270103583วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แบบ 2 (ตรี) 908 3.00
  107270103584วิศวกรรมการจัดการพลังงาน-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107280103552การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107280103553การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107280103554การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107280103602การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107280103603การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107280103604การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107340103572วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107340103573วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107340103574วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์-แบบ 2 (โท) 616 3.00
  107370103582วิศวกรรมวัสดุ-แบบ 1 (โท) 626 3.00
  107370103583วิศวกรรมวัสดุ-แบบ 2 (ตรี) 926 3.00
  107370103584วิศวกรรมวัสดุ-แบบ 2 (โท) 626 3.00
  107370103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศกรรมวัสดุ-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107370103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  107370103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมวัสดุ-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107380103582วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107380103583วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107380103584วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107380103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107380103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 2 (ตรี) 915 3.00
  107380103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี-แบบ 2 (โท) 613 3.00
  107390103582วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 1 (โท) 636 3.00
  107390103583วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107390103584วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (โท) 636 3.00
  107390103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 1 (โท) 633 3.00
  107390103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107390103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์-แบบ 2 (โท) 633 3.00
  107400103582วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107400103583วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 2 (ตรี) 946 3.00
  107400103584วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 2 (โท) 606 3.00
  107400103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107400103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 2 (ตรี) 944 3.00
  107400103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107410103582วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 606 3.00
  107410103583วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 906 3.00
  107410103584วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 06 3.00
  107410103632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107410103633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107410103634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107410203582วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 606 3.00
  107410203583วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 906 3.00
  107410203584วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) - วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ 606 3.00
  107410303582วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 1 (โท) - วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 606 3.00
  107410303583วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (ตรี) - วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 906 3.00
  107410303584วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม-แบบ 2 (โท) - วิชาเอกวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 606 3.00
  107450103602วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107450103603วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-แบบ 2 (ตรี) 904 3.00
  107450103604วิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107450103652วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์-แบบ 1 (โท) 603 3.00
  107450103653วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์-แบบ 2 (ตรี) 905 3.00
  107450103654วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์-แบบ 2 (โท) 603 3.00
  107510403632ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง-แบบ 1 (โท) (สหวิทยาการ) 603 3.00
  107510403633ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง-แบบ 2 (ตรี) (สหวิทยาการ) 904 3.00
  107510403634ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง-แบบ 2 (โท) (สหวิทยาการ) 603 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง   
  107050111000วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1924 2.00
  107050111460วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-2546 1764 2.00
  107070111000วิศวกรรมเครื่องกล 1854 2.00
  107090111000วิศวกรรมโทรคมนาคม 04 2.00
  107100111000วิศวกรรมพอลิเมอร์ 04 2.00
  107120111000วิศวกรรมโยธา 2004 2.00
  107120111410วิศวกรรมโยธา-2541 2004 2.00
  107120111450วิศวกรรมโยธา-2545-1 1854 2.00
  107120111460วิศวกรรมโยธา-2545-2 1854 2.00
  107120111550วิศวกรรมโยธา-2555 04 2.00
  107120111560วิศวกรรมโยธา-2556 1844 2.00
  107130111460วิศวกรรมโลหการ-2546 1834 2.00
  107150111000วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 04 2.00
  107170111000วิศวกรรมอุตสาหการ 1854 2.00
  ระดับการศึกษา : ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี   
  107000021000ยังไม่สังกัดสาขา 0 2.00
  ระดับการศึกษา : ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท   
  107000022000สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 0 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.