หลักสูตร
  คลิกที่ตัวเลขระดับการศึกษา เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และแผนการเรียน
    สำนักวิชา 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  101000001540วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 974 2.00
  101000001550วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 04 2.00
  101020101550เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า) 1814 2.00
  101020101600เคมี (หลักสูตรก้าวหน้า) 2560 04 2.00
  101020201550เคมี 1784 2.00
  101030101550คณิตศาสตร์ (หลักสูตรก้าวหน้า) 1814 2.00
  101030101600คณิตศาสตร์ (หลักสูตรก้าวหน้า) 2560 04 2.00
  101030201550คณิตศาสตร์ 1694 2.00
  101040101550ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า) 1814 2.00
  101040101600ชีววิทยา (หลักสูตรก้าวหน้า) 2560 04 2.00
  101040201550ชีววิทยา 1734 2.00
  101050101550ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า) 1904 2.00
  101050101600ฟิสิกส์ (หลักสูตรก้าวหน้า) 2560 04 2.00
  101050201550ฟิสิกส์ 1824 2.00
  101140101490วิทยาศาสตร์การกีฬา-2549 1834 2.00
  101140101550วิทยาศาสตร์การกีฬา-2555 1914 2.00
  101140101600วิทยาศาสตร์การกีฬา-2560 04 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  101020102000เคมี 482 3.00
  101020102412เคมี-แผน ก(2) 482 3.00
  101020102512เคมี-แผน ก(2) 455 3.00
  101020102561เคมี-แผน ก(1) 455 3.00
  101020102562เคมี-แผน ก(2) 455 3.00
  101030102000คณิตศาสตร์ประยุกต์ 482 3.00
  101030102412คณิตศาสตร์ประยุกต์- แผน ก(2) 482 3.00
  101030102561คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก(1) 475 3.00
  101030102562คณิตศาสตร์ประยุกต์-แผน ก(2) 455 3.00
  101040102000ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 482 3.00
  101040102411ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก(1) 482 3.00
  101040102412ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก(2) 482 3.00
  101040102511ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก(1) 485 3.00
  101040102512ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก(2) 485 3.00
  101040102551ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก(1) 485 3.00
  101040102552ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แผน ก(2) 485 3.00
  101050102000ฟิสิกส์ 502 3.00
  101050102412ฟิสิกส์-แผน ก(2) 502 3.00
  101050102482ฟิสิกส์-แผน ก(2) 502 3.00
  101050102551ฟิสิกส์-แผน ก(1) 475 3.00
  101050102552ฟิสิกส์-แผน ก(2) 505 3.00
  101060102000การรับรู้จากระยะไกล 442 3.00
  101060102411การรับรู้จากระยะไกล-แผน ก(1) 482 3.00
  101060102412การรับรู้จากระยะไกล-แผน ก(2) 442 3.00
  101060202461ภูมิสารสนเทศ-แผน ก(1) 452 3.00
  101060202462ภูมิสารสนเทศ-แผน ก(2) 452 3.00
  101060202463ภูมิสารสนเทศ-แผน ข 452 3.00
  101060202551ภูมิสารสนเทศ-แผน ก(1) 455 3.00
  101060202552ภูมิสารสนเทศ-แผน ก(2) 455 3.00
  101060202553ภูมิสารสนเทศ-แผน ข 455 3.00
  101070102000เทคโนโลยีเลเซอร์ 482 3.00
  101070102411เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก(1) 482 3.00
  101070102412เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก(2) 482 3.00
  101070102561เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก(1) 485 3.00
  101070102562เทคโนโลยีเลเซอร์-แผน ก(2) 485 3.00
  101080102000จุลชีววิทยา 482 3.00
  101080102431จุลชีววิทยา-แผน ก(1) 482 3.00
  101080102432จุลชีววิทยา-แผน ก(2) 482 3.00
  101080102511จุลชีววิทยา-แผน ก(1) 485 3.00
  101080102512จุลชีววิทยา-แผน ก(2) 485 3.00
  101080102551จุลชีววิทยา-แผน ก(1) 485 3.00
  101080102552จุลชีววิทยา-แผน ก(2) 485 3.00
  101090102000ชีวเคมี 482 3.00
  101090102411ชีวเคมี-แผน ก(1) 482 3.00
  101090102412ชีวเคมี-แผน ก(2) 482 3.00
  101090102561ชีวเคมี-แผน ก(1) 455 3.00
  101090102562ชีวเคมี-แผน ก(2) 455 3.00
  101150102500ชีวเวชศาสตร์ 485 3.00
  101150102501ชีวเวชศาสตร์-แผน ก(1) 485 3.00
  101150102502ชีวเวชศาสตร์-แผน ก(2) 485 3.00
  101150102551ชีวเวชศาสตร์-แผน ก(1) 485 3.00
  101150102552ชีวเวชศาสตร์-แผน ก(2) 485 3.00
  101160102551ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก(1) 475 3.00
  101160102552ฟิสิกส์ประยุกต์-แผน ก(2) 505 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  101020103000เคมี 643 3.00
  101020103412เคมี-แบบ1(โท) 643 3.00
  101020103413เคมี-แบบ2(ตรี) 965 3.00
  101020103414เคมี-แบบ2(โท) 643 3.00
  101020103512เคมี-แบบ1(โท) 626 3.00
  101020103513เคมี-แบบ2(ตรี) 908 3.00
  101020103514เคมี-แบบ2(โท) 626 3.00
  101020103562เคมี-แบบ1(โท) 626 3.00
  101020103563เคมี-แบบ2(ตรี) 908 3.00
  101020103564เคมี-แบบ2(โท) 626 3.00
  101030103000คณิตศาสตร์ประยุกต์ 643 3.00
  101030103411คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ1(ตรี) 965 3.00
  101030103412คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ1(โท) 643 3.00
  101030103413คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ2(ตรี) 965 3.00
  101030103414คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ2(โท) 643 3.00
  101030103562คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ1(โท) 626 3.00
  101030103563คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ2(ตรี) 928 3.00
  101030103564คณิตศาสตร์ประยุกต์-แบบ2(โท) 636 3.00
  101040103000ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม 643 3.00
  101040103411ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ1(ตรี) 965 3.00
  101040103412ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ1(โท) 643 3.00
  101040103413ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(ตรี) 965 3.00
  101040103414ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(โท) 643 3.00
  101040103512ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ1(โท) 646 3.00
  101040103513ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(ตรี) 968 3.00
  101040103514ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(โท) 646 3.00
  101040103552ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ1(โท) 646 3.00
  101040103553ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(ตรี) 968 3.00
  101040103554ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(โท) 646 3.00
  101050103000ฟิสิกส์ 703 3.00
  101050103413ฟิสิกส์-แบบ2(ตรี) 1035 3.00
  101050103414ฟิสิกส์-แบบ2(โท) 703 3.00
  101050103483ฟิสิกส์-แบบ2(ตรี) 1035 3.00
  101050103484ฟิสิกส์-แบบ2(โท) 703 3.00
  101050103552ฟิสิกส์-แบบ1(โท) 626 3.00
  101050103553ฟิสิกส์-แบบ2(ตรี) 1036 3.00
  101050103554ฟิสิกส์-แบบ2(โท) 706 3.00
  101060103000การรับรู้จากระยะไกล 483 3.00
  101060103411การรับรู้จากระยะไกล-แบบ1(ตรี) 965 3.00
  101060103412การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 1(โท) 643 3.00
  101060103413การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 2(ตรี) 965 3.00
  101060103414การรับรู้จากระยะไกล-แบบ 2(โท) 483 3.00
  101060203461ภูมิสารสนเทศ-แบบ1(ตรี) 905 3.00
  101060203462ภูมิสารสนเทศ-แบบ1(โท) 603 3.00
  101060203463ภูมิสารสนเทศ-แบบ2(ตรี) 905 3.00
  101060203464ภูมิสารสนเทศ-แบบ2(โท) 603 3.00
  101060203552ภูมิสารสนเทศ-แบบ1(โท) 606 3.00
  101060203553ภูมิสารสนเทศ-แบบ2(ตรี) 908 3.00
  101060203554ภูมิสารสนเทศ-แบบ2(โท) 636 3.00
  101070103000เทคโนโลยีเลเซอร์ 643 3.00
  101070103411เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ1(ตรี) 965 3.00
  101070103412เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ1(โท) 643 3.00
  101070103413เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ2(ตรี) 965 3.00
  101070103414เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ2(โท) 643 3.00
  101070103562เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ1(โท) 646 3.00
  101070103563เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ2(ตรี) 968 3.00
  101070103564เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ2(โท) 646 3.00
  101080103000จุลชีววิทยา 643 3.00
  101080103431จุลชีววิทยา-แบบ1(ตรี) 965 3.00
  101080103432จุลชีววิทยา-แบบ1(โท) 643 3.00
  101080103433จุลชีววิทยา-แบบ2(ตรี) 965 3.00
  101080103434จุลชีววิทยา-แบบ2(โท) 643 3.00
  101080103512จุลชีววิทยา-แบบ1(โท) 646 3.00
  101080103513จุลชีววิทยา-แบบ2(ตรี) 968 3.00
  101080103514จุลชีววิทยา-แบบ2(โท) 646 3.00
  101080103552จุลชีววิทยา-แบบ1(โท) 646 3.00
  101080103553จุลชีววิทยา-แบบ2(ตรี) 968 3.00
  101080103554จุลชีววิทยา-แบบ2(โท) 646 3.00
  101090103000ชีวเคมี 643 3.00
  101090103411ชีวเคมี-แบบ1(ตรี) 965 3.00
  101090103412ชีวเคมี-แบบ1(โท) 643 3.00
  101090103413ชีวเคมี-แบบ2(ตรี) 965 3.00
  101090103414ชีวเคมี-แบบ2(โท) 643 3.00
  101090103562ชีวเคมี-แบบ1(โท) 606 3.00
  101090103563ชีวเคมี-แบบ2(ตรี) 908 3.00
  101090103564ชีวเคมี-แบบ2(โท) 606 3.00
  101150103500ชีวเวชศาสตร์ 646 3.00
  101150103502ชีวเวชศาสตร์-แบบ1(โท) 646 3.00
  101150103503ชีวเวชศาสตร์-แบบ2(ตรี) 968 3.00
  101150103504ชีวเวชศาสตร์-แบบ2(โท) 646 3.00
  101150103552ชีวเวชศาสตร์-แบบ1(โท) 646 3.00
  101150103553ชีวเวชศาสตร์-แบบ2(ตรี) 988 3.00
  101150103554ชีวเวชศาสตร์-แบบ2(โท) 646 3.00
  101160103552ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ1(โท) 626 3.00
  101160103553ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ2(ตรี) 1036 3.00
  101160103554ฟิสิกส์ประยุกต์-แบบ2(โท) 706 3.00
  ระดับการศึกษา : ผู้ร่วมเรียนปริญญาตรี   
  101000021000ยังไม่สังกัดสาขา 0 2.00
  ระดับการศึกษา : ผู้ร่วมเรียนปริญญาโท   
  101000022000เคมี 178 3.00
0
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา