ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2565  / 0 1 2     3 
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา การจัดสอบ
 วันที่  16 มกราคม 2566
09:00 - 11:00235209-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 245303-1 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT AND INDUSTRIAL PSYCHOLOGY อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 303438-1 POST-HARVEST TECHNOLOGY IN AQUATIC ANIMALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335222-1 FOOD CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522360-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525315-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526426-1 CEMENT AND GYPSUM TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528214-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529308-1 PROTECTION AND RELAY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529308-2 PROTECTION AND RELAY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538305-2 ENVIRONMENTAL GEOMECHANICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 617338-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802308-1 PUBLIC HEALTH, ENVIRONMENTAL AND SAFETY LAWS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG28 2001-1 THERMODYNAMICS AND KINETICS OF MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2021-1 COMPUTER AIDED MANUFACTURING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2001-1 MAN, SOCIETY AND ENVIRONMENT อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 IST50 2402-1 GO-TO-MARKET STRATEGIES FOR INNOVATIVE PRODUCT AND SERVICE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1002-1 CALCULUS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1004-1 INTRODUCTION TO STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00333151-1 ORIENTATION OF ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30711305-1 ETHICS AND LAWS IN NURSING PROFESSION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 712204-1 HEALTH ASSESSMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00102306-1 RESEARCH WRITING IN CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 235101-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 245103-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 333344-1 CATTLE PRODUCTION AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522269-1 STATISTICAL METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522386-1 PRINCIPLES OF MANAGEMENT อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 524323-1 TRANSPORT PHENOMENA สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527205-2 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527244-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530331-1 HYDRAULIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531215-1 TRANSPORT PHENOMENA IN MATERIALS PROCESSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532205-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533261-1 MANUFACTURING PROCESSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533451-2 ERGONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 537314-1 FLIGHT MECHANICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 601111-1 SPIRITUAL HEALTH CARE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802101-1 PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL HEALTH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG21 2002-1 INTRODUCTION TO FOOD CHEMISTRY AND MICROBIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 2103-1 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2004-1 PHYSICS OF FLUID AND THERMODYNAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2004-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1010-1 FUNDAMENTAL CELL BIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00303433-1 EQUINE CARE AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30716412-1 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:001101261-1 DATA WAREHOUSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 114467-1 SPORTS TOURISM AND RECREATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 211123-1 INTRODUCTION TO AVIATION INDUSTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 235363-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245359-1 ANALYSIS AND DESIGN OF WORK SYSTEMS IN LOGISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 322261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332261-1 AGRICULTURAL MACHINERY FOR CROP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332316-1 ECONOMIC ORNAMENTAL CROP PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521312-1 AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522364-1 TRANSPORT ECONOMICS AND PROJECT EVALUATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523332-2 SOFTWARE ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525307-1 MECHANICAL VIBRATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525313-1 POWER PLANT ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526211-1 CERAMIC RAW MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528316-1 PRINCIPLES OF POLYMER PROCESSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529201-1 ELECTRIC CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529292-1 ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 535451-1 PRODUCT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 585304-1 MECHANICAL VIBRATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2111-1 ELECTRIC CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4504-1 PRODUCT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1004-1 CITIZENSHIP AND GLOBAL CITIZENS อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 SCI03 1001-1 CALCULUS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1003-1 PROBABILITY AND STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  17 มกราคม 2566
09:00 - 09:45714301-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 10:00303439-1 KORAT CHICKEN BUSINESS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 10:30235329-1 COMMUNITY BUSINESS MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245328-1 SALES MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802306-1 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00114348-1 PRINCIPLES OF WEIGHT TRAINING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 235205-1 MANAGERIAL ACCOUNTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245202-1 MANAGERIAL ACCOUNTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245221-1 MARKETING MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 322303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 323321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332303-1 ECONOMIC CROP PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333321-1 MONOGASTRIC ANIMAL NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521314-1 AUTOMATIC CONTROL IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522267-1 COMPUTER METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522365-1 TRAFFIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522389-1 MANAGERIAL ACCOUNTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523354-2 OPERATING SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525202-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525362-1 CATIA FOR MECHANICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526306-1 CERAMIC CHARACTERIZATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527345-1 DIGITAL COMMUNICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528314-1 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529206-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529325-2 RENEWABLE ENERGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530202-1 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539210-1 ENGINEERING ELECTRONICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 585204-1 THERMODYNAMICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 2001-1 COMPUTER PROGRAMMING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2050-1 ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 4033-1 VIBRATION MEASUREMENT AND ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2141-1 ELECTROMAGNETIC FIELDS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1101-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1111-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1113-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI08 1003-1 MICROBIOLOGY PARASITOLOGY AND IMMUNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00SCI02 1114-1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30245222-1 CONSUMER BEHAVIOR สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00102335-1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 104351-1 ECOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 235362-1 TRANSPORTATION ECONOMICS AND LOGISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245105-1 ECONOMICS FOR MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245363-1 LOGISTICS AND TRANSPORTATION ECONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526307-1 CERAMIC CHARACTERIZATION LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530231-1 HYDRAULICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 536312-1 INTERNAL COMBUSTION ENGINES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582231-1 HYDRAULICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 601112-1 MUSIC THERAPY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG23 1001-1 COMPUTER PROGRAMMING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1502-1 ART APPRECIATION อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 SCI02 2204-1 ANALYTICAL CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1008-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00332102-1 FUNDAMENTAL CROP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 712205-1 GERIATRIC NURSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 716413-1 ENGLISH IN NURSING PROFESSIONAL II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1201-1 CHINESE I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1204-1 BUSINESS CHINESE I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30617323-1 ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802307-1 PRINCIPLES OF TOXICOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00102336-1 INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 114346-1 EXERCISE PROGRAM FOR HEALTH PROMOTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 322211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332211-1 PHYSIOLOGY OF CROP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521311-1 THEORY OF AGRICULTURAL MACHINES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523273-1 DIGITAL SYSTEM DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523415-1 SEMANTIC WEB สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525203-1 ENGINEERING DYNAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531218-1 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 534203-1 PETROLEUM INDUSTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 538205-1 ROCKS AND MINERALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 585305-1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803202-1 HEALTH MANAGEMENT IN WORKPLACE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2080-1 FLUID MECHANICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2013-1 PRODUCTION DRAWING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4501-1 SOLIDWORKS ESSENTIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG38 2004-1 ROCKS AND MINERALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 2205-1 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1009-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  18 มกราคม 2566
09:00 - 10:00303436-1 GOATS AND SHEEP PRODUCTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1501-1 KOREAN 1 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 10:30335461-1 DAIRY PRODUCT TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00102344-1 ADVANCED PHYSICAL CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 114351-1 SPORTS INJURIES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 235251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245104-1 BUSINESS STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245251-1 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 323315-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333315-1 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522262-1 PROBABILITY AND STATISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526208-1 CERAMIC FUNDAMENTALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526406-2 CLAY TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526411-1 STRUCTURAL CERAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527316-1 OPTICAL COMMUNICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 527346-1 OPTICAL COMMUNICATIONS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531331-1 MATERIALS CHARACTERIZATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533341-1 QUALITY CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582211-1 MECHANICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG30 2002-1 MECHANICS OF MATERIALS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1005-1 CALCULUS III สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1009-1 ESSENTIAL CALCULUS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1202-1 ANALYTICAL CALCULUS 2 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1002-1 PHYSICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI08 2003-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30245331-1 CUSTOMERS RELATIONSHIP MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:00322319-1 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332319-1 ECONOMIC VEGETABLE CROP PRODUCTION TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523232-1 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523232-2 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526210-2 THERMODYNAMICS OF MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529200-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529441-1 POWER SEMICONDUCTOR DRIVES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532325-1 INDUSTRIAL WASTEWATER MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 537315-1 MECHANICAL AND AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539202-1 ELECTRONIC DEVICES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2001-1 ELECTRICAL ENGINEERING MATHEMATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2006-1 ELECTRONIC DEVICES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1501-1 THAI FOR COMMUNICATION อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 SCI02 1107-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1001-1 PHYSICS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1002-1 PHYSICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1003-1 GENERAL PHYSICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI05 1102-1 MECHANICS AND HEAT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI15 1303-1 PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00SCI15 1304-1 PHYSIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30803308-1 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00332201-1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521365-1 POWER SYSTEM IN FOOD INDUSTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523355-1 INTRODUCTION TO BLOCKCHAIN TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523453-1 COMPUTER VISION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524313-1 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528313-1 POLYMERIC MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529431-2 ELECTRIC DRIVES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529453-1 ADVANCED ELECTRICAL SYSTEM DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530442-2 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 535452-1 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 537313-1 AERODYNAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539203-2 MATHEMATICS FOR ELECTRONIC ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539212-1 ENGINEERING ELECTRONICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582442-1 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 4524-1 INVENTORY MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG39 2005-1 PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1104-1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1121-1 ENGLISH FOR BUSINESS CORRESPONDENCE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI03 1201-1 ANALYTICAL CALCULUS I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 วันที่  19 มกราคม 2566
09:00 - 10:30332241-1 SOIL AND SOIL MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 528317-1 POLYMER EXTRUSION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 713207-1 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 714302-1 PEDIATRIC AND ADOLESCENT NURSING II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803309-1 ERGONOMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00211124-1 INTRODUCTION TO M.I.C.E. INDUSTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245252-1 PROCUREMENT AND SUPPLIERS RELATIONSHIP MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 322311-1 PLANT BREEDING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 332311-1 PLANT BREEDING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335353-1 FOOD LAW AND STANDARDS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521338-1 ENGINEERING QUALITY CONTROL IN FOOD INDUSTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521341-1 VIBRATIONS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522369-1 SIMULATION AND TRANSPORTATION AND LOGISTICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523231-1 DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525311-1 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526204-2 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526312-1 GLASS TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529204-1 ENGINEERING ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529454-1 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 536311-1 MECHANICS OF VEHICLES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539306-2 HIGH FREQUENCY POWER ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539307-1 POWER ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582351-1 TRANSPORTATION ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 617339-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802309-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2070-1 MECHANICAL DRAWING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2113-1 ENGINEERING ELECTRONICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2022-1 MATERIALS AND MANUFACTURING PROCESSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1103-1 CHEMISTRY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI02 1105-1 ORGANIC CHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI04 1001-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI09 2201-1 BIOCHEMISTRY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:00SCI02 1108-1 CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCE LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 13:30SCI04 1002-1 PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
12:00 - 14:001101021-1 SOFTWARE DEVELOPMENT FOUNDATION I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522265-1 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522380-1 INTRODUCTION TO AIRPORT AND AIRLINE MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523352-1 COMPUTER AND COMMUNICATION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 530315-1 STRUCTURAL ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531363-1 NON-DESTRUCTIVE TESTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582315-1 STRUCTURAL ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802310-1 AIR AND NOISE POLLUTION AND CONTROL LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2140-1 ENGINEERING GRAPHICS II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 1003-1 LIFE SKILLS อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 IST30 1125-1 ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00SCI02 1104-1 CHEMISTRY LABORATORY II สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:30323431-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 333331-1 ANIMAL BREEDING TECHNOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 SCI08 2004-1 MICROBIOLOGY FOR PUBLIC HEALTH LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00114352-1 MOTOR SKILL LEARNING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 205211-1 FARM BUSINESS MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 235333-1 EVENT MARKETING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245271-1 NEW PRODUCT DEVELOPMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245356-1 SERVICE OPERATIONS MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335223-1 FOOD CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526209-1 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526209-2 INTRODUCTION TO ENGINEERING ECONOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 535204-1 AUTOMATION MACHINE STRUCTURE DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 712206-1 ADULT NURSING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 803101-1 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG31 1001-1 ENGINEERING MATERIALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG32 2203-1 FLUID MECHANICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2031-1 MACHINE STRUCTURE DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2002-1 MAN, ECONOMY AND DEVELOPMENT อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
17:30 - 19:30IST20 2503-1 ASEAN STUDIES อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
 วันที่  20 มกราคม 2566
09:00 - 10:00SCI02 1106-1 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
09:00 - 11:00114243-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245272-1 INNOVATION MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245374-1 VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY INVESTING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 521363-1 PRINCIPLES OF FOOD PROCESS ENGINEERING I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 522361-1 TRAVEL DEMAND ANALYSIS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525305-1 MECHANICS OF MACHINERY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 526203-2 CERAMIC RAW MATERIALS LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529301-2 CONTROL SYSTEMS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533221-1 ENGINEERING ECONOMY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 582201-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG30 2001-1 ENGINEERING STATICS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST20 2502-1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง
12:00 - 14:00114244-1 EXERCISE AND SPORTS PHYSIOLOGY LABORATORY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 235401-1 INNOVATION MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 325221-1 FOOD AND NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335221-1 FOOD AND NUTRITION สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 524331-2 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION I สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525210-1 FUNDAMENTAL OF COMPUTER AIDED ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 525308-1 HEAT TRANSFER สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 533321-1 PRODUCTION PLANNING AND CONTROL สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1102-1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2 สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 IST30 1103-1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 16:00715210-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
15:00 - 17:00245205-1 FINANCIAL MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 245383-1 INVESTMENT ANALYSIS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 325333-1 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 335333-1 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 523441-1 CYBER SECURITY FUNDAMENTALS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529207-1 DIGITAL LOGIC สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529290-1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 529302-1 MICROCONTROLLERS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 531216-1 PHYSICAL METALLURGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 532333-1 ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 534339-1 ENGINEERING GEOLOGY สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539304-1 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 539304-2 MICROELECTRONIC DEVICES AND CIRCUITS สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 715304-1 MATERNAL AND NEWBORN NURSING WITH HIGH RISK สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 802315-1 CLEAN WATER MANAGEMENT สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG25 2060-1 APPLIED MATHEMATICS FOR MECHANICAL ENGINEERING สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG29 2122-1 DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
 ENG35 2032-1 MECHANISM AND DRIVE สอบตามตารางมหาวิทยาลัย
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.