ปฏิทินการศึกษา
-- : Download ปฏิทิน มทส. 2021-2022 -->
      2565 -- CALENDAR Thai_2565
      2566 -- CALENDAR Thai_2566 / 1/2566  / 2/2566  / 3/2566
ชุดปฏิทิน   
     ปีการศึกษา :   2566  / 0 1     2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ
 • 21 ก.ค. 2566 8:30 น.23 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 121 ก.ค. 2566 8:30 น.23 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 223 ก.ค. 2566 8:30 น.23 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 322 ก.ค. 2566 13:00 น.23 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 422 ก.ค. 2566 8:30 น.23 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ22 ก.ค. 2566 8:30 น.23 ก.ค. 2566 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 24 ก.ค. 2566 8:30 น.1 ก.ย. 2566 23:59 น.
    -  เพิ่มรายวิชา (กลุ่มเต็ม ระดับป.ตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ถึง ก่อนหมดเขต 1 วัน)24 ก.ค. 2566 8:30 น.2 ส.ค. 2566 23:59 น.
    -  ลดรายวิชา24 ก.ค. 2566 8:30 น.1 ก.ย. 2566 23:59 น.
    -  เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา (กลุ่มเต็ม ระดับป.ตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ถึง ก่อนหมดเขต 1 วัน)24 ก.ค. 2566 8:30 น.2 ส.ค. 2566 23:59 น.
    -  ถอนรายวิชา ( ติด W ) (ระดับป.ตรี ยื่นคำร้องออนไลน์ได้ถึง ก่อนหมดเขต 1 วัน)2 ก.ย. 2566 8:30 น.6 ต.ค. 2566 16:30 น.
    -  ลดรายวิชาได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม24 ก.ค. 2566 8:30 น.28 ก.ค. 2566 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 24 ก.ค. 2566 8:30 น.2 ส.ค. 2566 23:59 น.
 • วันชำระเงิน
 • 21 ก.ค. 2566 8:30 น.3 ส.ค. 2566 23:00 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน4 ก.ค. 2566 8:30 น.19 ก.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 14 ก.ค. 2566 8:30 น.19 ก.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 24 ก.ค. 2566 8:30 น.19 ก.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 34 ก.ค. 2566 8:30 น.19 ก.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปี 44 ก.ค. 2566 8:30 น.19 ก.ย. 2566 23:00 น.
    -  วันชำระเงิน นักศึกษาทุน ชั้นปีอื่นๆ4 ก.ค. 2566 8:30 น.19 ก.ย. 2566 23:00 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 121 ก.ค. 2566 8:30 น.3 ส.ค. 2566 23:00 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 223 ก.ค. 2566 8:30 น.3 ส.ค. 2566 23:00 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 322 ก.ค. 2566 13:00 น.3 ส.ค. 2566 23:00 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ชั้นปี 422 ก.ค. 2566 8:30 น.3 ส.ค. 2566 23:00 น.
    -  ค่าลงทะเบียนและค่าหอพัก ปีอื่น ๆ22 ก.ค. 2566 8:30 น.3 ส.ค. 2566 23:00 น.
    -  ปรับลงทะเบียนล่าช้า24 ก.ค. 2566 8:30 น.2 ส.ค. 2566 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าหอพักและเงินยืมฉุกเฉิน9 ต.ค. 2566 8:30 น.9 ต.ค. 2566 23:00 น.
 • ลงทะเบียนรักษาสถานภาพนักศึกษา
 • 24 ก.ค. 2566 8:30 น.2 ส.ค. 2566 16:30 น.
 • ประเมินตนเองของผู้เรียน
 • 4 ก.ย. 2566 0:01 น.2 พ.ย. 2566 23:59 น.
 • ประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 4 ก.ย. 2566 0:01 น.2 พ.ย. 2566 23:59 น.
    -  เปิดภาคการศึกษา24 ก.ค. 2566 0:01 น.2 พ.ย. 2566 23:59 น.
    -  วันจำหน่ายรายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนและไม่รักษาสถานภาพ11 ส.ค. 2566 8:30 น.11 ส.ค. 2566 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่24 ก.ค. 2566 8:30 น.2 ส.ค. 2566 16:30 น.
    -  ขอเทียบโอนหน่วยกิตกรณีย้ายสาขาวิชา24 ก.ค. 2566 8:30 น.28 ก.ค. 2566 16:30 น.
    -  ขอย้ายสำนักวิชา/สาขาวิชา24 ก.ค. 2566 8:30 น.27 ก.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันส่งเกรด3 พ.ย. 2566 8:30 น.9 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันแก้เกรด I, M, X13 พ.ย. 2566 8:30 น.17 พ.ย. 2566 23:59 น.
    -  วันแจ้งจบการศึกษา24 ก.ค. 2566 8:30 น.2 พ.ย. 2566 23:59 น.
    -  สมัครเป็นผู้ร่วมเรียน24 ก.ค. 2566 8:30 น.12 ต.ค. 2566 16:30 น.
    -  สมัครเรียนปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง24 ก.ค. 2566 8:30 น.12 ต.ค. 2566 16:30 น.
    -  สมัครกลับเข้าศึกษาใหม่ (กรณีเคยเป็นนศ.มทส.)24 ก.ค. 2566 8:30 น.12 ต.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการเรียน22 ต.ค. 2566 0:01 น.22 ต.ค. 2566 23:59 น.
    -  ปิดภาคการศึกษา3 พ.ย. 2566 0:01 น.12 พ.ย. 2566 23:59 น.
    -  วันสอบประจำภาค24 ต.ค. 2566 9:00 น.2 พ.ย. 2566 16:00 น.
    -  สอนชดเชยวันชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง3 ก.ย. 2566 0:01 น.3 ก.ย. 2566 23:59 น.
    -  สอนชดเชยวันนวมินทรมหาราช8 ต.ค. 2566 0:01 น.8 ต.ค. 2566 23:59 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.