แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   หลักสูตร : วิศวกรรมการผลิต-2557

 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
523201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 COMPUTER PROGRAMMING II
    2 (1-3-5)
525201 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
    3 (2-3-7)
525301 การเขียนแบบทางกล
 MECHANICAL DRAWING
    2 (1-3-5)
529292 วิศวกรรมไฟฟ้า
 ELECTRICAL ENGINEERING
    4 (4-0-8)
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
 ENGINEERING STATICS
    4 (4-0-8)
535211 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต
 MANUFACTURING ENGINEERING FUNDAMENTALS
    1 (0-3-3)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
 MAN AND CULTURE
    3 (3-0-6)
525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
 THERMODYNAMICS I
    4 (4-0-8)
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
 ENGINEERING DYNAMICS
    4 (4-0-8)
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
 MECHANICS OF MATERIALS I
    4 (4-0-8)
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES
    3 (3-0-6)
535222 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อนและการขึ้นรูป
 FORMING AND HEAT TREATMENT PROCESSES LABORATORY
    1 (0-3-3)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  19  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
 THINKING FOR DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
202213 โลกาภิวัตน์
 GLOBALIZATION
    3 (3-0-6)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
525204 กลศาสตร์ของไหล 1
 FLUID MECHANICS I
    4 (4-0-8)
529294 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
    1 (0-3-3)
535231 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและการเชื่อมต่อ
 MACHINING AND JOINING PROCESSES LABORATORY
    1 (0-3-3)
535233 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม
 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
    2 (1-3-5)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
525304 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
 MACHINE DESIGN I
    4 (4-0-8)
535311 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกร
 ECONOMY FOR ENGINEER
    4 (4-0-8)
535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต
 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
    3 (3-0-6)
535313 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและการวัด
 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
    1 (0-3-3)
535314 การจำลองระบบและการควบคุมอุตสาหกรรม
 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
    4 (4-0-8)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
525305 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
 MECHANICS OF MACHINERY
    4 (4-0-8)
529293 เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
    3 (3-0-6)
535321 คุณภาพผลิตภัณฑ์
 PRODUCT QUALITY
    4 (4-0-8)
535322 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
 MANUFACTURING LABORATORY
    1 (0-3-3)
535323 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต
 MANUFACTURING ENGINEERING SEMINAR
    1 (0-3-3)
535607 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1
 GRADUATE SEMINAR I
    1 (0-3-3)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
529295 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
    1 (0-3-3)
535331 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
    2 (1-3-5)
535332 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
    2 (1-3-5)
535333 การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
 INTEGRATED MANUFACTURING PROCESSES
    2 (1-3-5)
535336 ปฏิบัติการการวัดละเอียดและการควบคุม
 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
    1 (0-3-3)
535337 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ
 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
    3 (3-0-6)
รวม  7  รายวิชา  ทั้งหมด  14  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
525401 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
    3 (3-0-9)
535412 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน
 JIG AND FIXTURE DESIGN
    2 (1-3-5)
535414 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
    1 (0-3-3)
535415 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความเผื่อ
 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
    2 (1-3-5)
535490 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-2)
รวม  5  รายวิชา  ทั้งหมด  9  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
535491 สหกิจศึกษา 1
 COOPERATIVE EDUCATION I
    8 (0-0-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.