แผนการเรียน
   แสดงข้อมูล    โครงสร้างหลักสูตร   แผนการเรียน
   ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   สำนักวิชา : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
   หลักสูตร : วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์-2556

 ชั้นปี 1   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103101 แคลคูลัส 1
 CALCULUS I
    4 (4-0-8)
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
    3 (3-0-6)
105101 ฟิสิกส์ 1
 PHYSICS I
    4 (4-0-8)
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
 MAN AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 PHYSICS LABORATORY I
    1 (0-3-0)
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
    3 (2-2-5)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
 ENGINEERING GRAPHICS I
    2 (1-3-5)
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
SCI03 1001 แคลคูลัส 1
 CALCULUS I
    4 (4-0-8)
SCI03 1103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
    3 (3-0-6)
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1
 PHYSICS I
    4 (4-0-8)
รวม  16  รายวิชา  ทั้งหมด  47  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
103102 แคลคูลัส 2
 CALCULUS II
    4 (4-0-8)
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 MAN AND ENVIRONMENT
    3 (3-0-6)
105101 ฟิสิกส์ 1
 PHYSICS I
    4 (4-0-8)
105102 ฟิสิกส์ 2
 PHYSICS II
    4 (4-0-8)
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 PHYSICS LABORATORY I
    1 (0-3-0)
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 PHYSICS LABORATORY II
    1 (0-3-0)
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 COMPUTER PROGRAMMING I
    2 (1-3-5)
531101 วัสดุวิศวกรรม
 ENGINEERING MATERIALS
    4 (4-0-8)
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
    3 (3-0-6)
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
SCI03 1002 แคลคูลัส 2
 CALCULUS II
    4 (4-0-8)
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2
 PHYSICS II
    4 (4-0-8)
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 PHYSICS LABORATORY I
    1 (0-3-0)
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 PHYSICS LABORATORY II
    1 (0-3-0)
รวม  16  รายวิชา  ทั้งหมด  45  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
102111 เคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
    4 (4-0-8)
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
    1 (0-3-0)
103105 แคลคูลัส 3
 CALCULUS III
    4 (4-0-8)
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
    3 (3-0-6)
105102 ฟิสิกส์ 2
 PHYSICS II
    4 (4-0-8)
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
 MAN AND TECHNOLOGY
    3 (3-0-6)
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 PHYSICS LABORATORY II
    1 (0-3-0)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
523101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 COMPUTER PROGRAMMING I
    2 (1-3-5)
525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
 ENGINEERING GRAPHICS I
    2 (1-3-5)
531101 วัสดุวิศวกรรม
 ENGINEERING MATERIALS
    4 (4-0-8)
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
    3 (3-0-6)
SCI03 1005 แคลคูลัส 3
 CALCULUS III
    4 (4-0-8)
รวม  13  รายวิชา  ทั้งหมด  38  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 2   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
 THINKING FOR DEVELOPMENT
    3 (3-0-6)
525301 การเขียนแบบทางกล
 MECHANICAL DRAWING
    2 (1-3-5)
530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
 ENGINEERING STATICS
    4 (4-0-8)
540200 พื้นฐานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
 PRODUCT DESIGN ENGINEERING FUNDAMENTALS
    1 (0-3-3)
540202 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล
 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
    4 (4-0-8)
540220 สุนทรียศาสตร์
 PRINCIPLES OF AESTHETICS
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
 MAN AND CULTURE
    3 (3-0-6)
530211 กลศาสตร์วัสดุ 1
 MECHANICS OF MATERIALS I
    4 (4-0-8)
535221 พื้นฐานกระบวนการผลิต
 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES
    3 (3-0-6)
535222 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อนและการขึ้นรูป
 FORMING AND HEAT TREATMENT PROCESSES LABORATORY
    1 (0-3-3)
540201 สถิติสำหรับวิศวกร
 STATISTICS FOR ENGINEER
    3 (2-3-7)
540221 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร
 ART AND DESIGN FOR ENGINEER
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
202213 โลกาภิวัตน์
 GLOBALIZATION
    3 (3-0-6)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
525203 พลศาสตร์วิศวกรรม
 ENGINEERING DYNAMICS
    4 (4-0-8)
535231 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและการเชื่อมต่อ
 MACHINING AND JOINING PROCESSES LABORATORY
    1 (0-3-3)
540260 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
 PRODUCT DESIGN STUDIO I
    3 (2-3-7)
IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 3   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
535232 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ
 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
    3 (3-0-6)
535312 การเชื่อมโยงระบบการผลิต
 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
    3 (3-0-6)
540300 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
 COMPUTER FOR BASIC DESIGN
    2 (1-3-5)
540301 การยศาสตร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
 ERGONOMICS FOR PRODUCT DESIGN
    3 (3-0-6)
540302 ปฏิบัติการวัสดุและการวัด
 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
    1 (0-3-3)
540340 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
 PRODUCT LIFE CYCLE ASSESSMENT AND ECODESIGN
    4 (4-0-8)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  16  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
535321 คุณภาพผลิตภัณฑ์
 PRODUCT QUALITY
    4 (4-0-8)
540303 การออกแบบอุตสาหกรรม
 INDUSTRIAL DESIGN
    4 (4-0-8)
540304 สัมมนาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
 SEMINAR IN PRODUCT DESIGN ENGINEERING
    1 (0-3-3)
540360 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
 PRODUCT DESIGN STUDIO II
    3 (2-3-7)
IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  18  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 3   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
535311 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกร
 ECONOMY FOR ENGINEER
    4 (4-0-8)
540305 ปฏิบัติการการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
 PRODUCT PROTOTYPING LABORATORY
    1 (0-3-3)
540306 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
 PACKAGING DESIGN
    4 (4-0-8)
540307 การควบคุมรูปร่าง ขนาด และพิกัดความเผื่อผลิตภัณฑ์
 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
    2 (1-3-5)
IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
 ENGLISH FOR CAREERS
    3 (3-0-6)
รวม  6  รายวิชา  ทั้งหมด  17  หน่วยกิต   
 ชั้นปี 4   
 ภาคการศึกษาที่ 1   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
540460 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
 PRODUCT DESIGN STUDIO III
    3 (2-3-7)
540490 เตรียมสหกิจศึกษา
 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
    1 (1-0-2)
รวม  2  รายวิชา  ทั้งหมด  4  หน่วยกิต   
 ภาคการศึกษาที่ 2   
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
540491 สหกิจศึกษา 1
 COOPERATIVE EDUCATION I
    8 (0-0-0)
รวม  1  รายวิชา  ทั้งหมด  8  หน่วยกิต   
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.