Photo
ห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ
การสอบรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

  ป้อนรหัสนักศึกษา       

ป้อนรหัสนักศึกษา เพื่อตรวจสอบห้องสอบ/เลขที่นั่งสอบ