หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ)
  : วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 หลักสูตร : วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ-แบบ2(โท)

 1. Scheme 2: dissertation and course work (For a student with a Master's degree) แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์(สำหรับผู้จบปริญญาโทมาแล้ว) ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 60
 1.1 Electives Courses วิชาเลือก ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
105668 - 1 OPTICAL SYSTEMS DESIGN
 การออกแบบระบบและอุปกรณ์เชิงทัศนศาสตร์
4 (4-0-8)
521601 - 1 ENGINEERING ANALYSIS OF AGRICULTURAL AND FOOD MACHINERY
 การวิเคราะห์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521602 - 1 ENGINEERING ANALYSIS OF AGRICULTURAL AND FOOD PROCESSING
 การวิเคราะห์วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปทางการเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521711 - 1 ADVANCED AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN
 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรขั้นสูง
4 (4-0-12)
521712 - 1 MECHANICS OF AGRICULTURAL OFF-ROAD VEHICLE
 กลศาสตร์ของพาหนะใช้งานนอกถนนทางการเกษตร
4 (4-0-12)
521713 - 1 SOIL DYNAMICS IN TILLAGE AND TRACTION
 พลศาสตร์ดินสำหรับการไถเตรียมดินและการตะกุยดิน
4 (4-0-12)
521714 - 1 ADVANCED AGRICULTURAL MACHINERY MANAGEMENT
 การจัดการเครื่องจักรกลเกษตรขั้นสูง
4 (4-0-12)
521715 - 1 FUNCTIONAL ANALYSIS OF AGRICULTURAL MACHINERY
 การวิเคราะห์การทำงานเครื่องจักรกลเกษตร
4 (4-0-12)
521716 - 1 APPLIED MECHATRONICS IN AGRICULTURAL MACHINERY
 การประยุกต์ใช้แมคคาทรอนิกส์ในเครื่องจักรกลเกษตร
4 (4-0-12)
521717 - 1 EXPERIMENTAL AND TESTING DESIGN OF AGRICULTURAL AND FOOD MACHINERY
 การออกแบบการทดลองและทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521721 - 1 ADVANCED ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 สมบัติทางวิศวกรรมขั้นสูงของวัสดุเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521722 - 1 ADVANCED TECHNOLOGY IN AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCT PACKAGING
 เทคโนโลยีขั้นสูงในการบรรจุผลผลิตเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521723 - 1 FOOD PROCESS ENGINEERING
 วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร
4 (4-0-12)
521724 - 1 FOOD BIOPROCESS ENGINEERING
 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพอาหาร
4 (4-0-12)
521725 - 1 NON-DESTRUCTIVE MEASUREMENTS FOR AGRICULTURAL AND FOOD PRODUCT
 วิธีการวัดแบบไม่ทำลายสำหรับผลผลิตเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521726 - 1 POST-HARVEST PROCESS ENGINEERING
 วิศวกรรมแปรสภาพหลังการเก็บเกี่ยว
4 (4-0-12)
521731 - 1 ADVANCED RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนขั้นสูง
4 (4-0-12)
521732 - 1 APPROPRIATE ENERGY APPLICATION FOR RURAL COMMUNITY
 การประยุกต์ใช้พลังงานเหมาะสมสำหรับชุมชนชนบท
4 (4-0-12)
521733 - 1 POLLUTION FROM ENERGY PRODUCTION
 มลพิษจากการผลิตพลังงาน
4 (4-0-12)
521734 - 1 SOLAR ENERGY APPLICATION
 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
4 (4-0-12)
521735 - 1 ENERGY TECHNOLOGY FROM PLANT OIL
 เทคโนโลยีพลังงานจากน้ำมันพืช
4 (4-0-12)
521736 - 1 ENERGY CONSERVATION TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PLANT
 เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน
4 (4-0-12)
521737 - 1 BIOGAS TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีแก๊สชีวภาพ
4 (4-0-12)
521738 - 1 ENERGY TECHNOLOGY FROM ETHANOL
 เทคโนโลยีพลังงานจากเอทานอล
4 (4-0-12)
521741 - 1 COMPUTATIONAL METHODS IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 วิธีการคำนวณเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521742 - 1 FINITE ELEMENT METHOD FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 วิธีไฟไนต์อิเลเมนท์สำหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521743 - 1 COMPUTER SIMULATION FOR ENGINEERING SYSTEM
 การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบทางวิศวกรรม
4 (4-0-12)
521744 - 1 ENGINEERING MODEL ANALYSIS AND DESIGN
 การออกแบบและวิเคราะห์แบบจำลองทางวิศวกรรม
4 (4-0-12)
521745 - 1 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 การคำนวณด้านพลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521746 - 1 INSTRUMENTATION FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 การวัดคุมสำหรับงานวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521747 - 1 CONTROL SYSTEM IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 ระบบควบคุมทางวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
4 (4-0-12)
521751 - 1 SPECIAL STUDIES IN ADVANCED AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 การศึกษาพิเศษทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารขั้นสูง
4 (4-0-12)
521752 - 1 CURRENT ISSUES IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 ประเด็นศึกษาทางวิศวกรรมเกษตรและอาหารในปัจจุบัน
4 (4-0-12)
521901 - 1 GRADUATE COOPERATIVE EDUCATION FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERS
 สหกิจศึกษาบัณฑิตศึกษาสำหรับวิศวกรเกษตรและวิศวกรอาหาร
8 (0-0-0)
524611 - 1 ADVANCED TRANSPORT PHENOMENA
 ปรากฏการณ์ถ่ายโอนขั้นสูง
4 (4-0-12)
524621 - 1 ADVANCED CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS
 อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมีขั้นสูง
4 (4-0-12)
524622 - 1 ADVANCED CHEMICAL REACTION ENGINEERING
 วิศวกรรมปฏิกิริยาเคมีขั้นสูง
4 (4-0-12)
524631 - 1 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกรเคมีขั้นสูง
4 (4-0-12)
524713 - 1 ADVANCED HEAT AND MASS TRANSFER
 การถ่ายเทความร้อนและมวลสารขั้นสูง
3 (3-0-9)
524714 - 1 DIFFUSIONAL OPERATIONS
 หน่วยปฏิบัติการที่ใช้หลักการแพร่มวลสาร
3 (3-0-9)
524715 - 1 SEPARATION PROCESSES
 กระบวนการแยกสาร
3 (3-0-9)
524716 - 1 MEMBRANE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีเยื่อแผ่นสังเคราะห์
3 (3-0-9)
524717 - 1 CRYSTALLIZATION AND MODELING
 การตกผลึกสารและการสร้างแบบจำลอง
3 (3-0-9)
524718 - 1 ADSORPTION PROCESS
 กระบวนการดูดซับสาร
3 (3-0-9)
524719 - 1 MULTICOMPONENT DISTILLATION
 กระบวนการกลั่นสารหลายองค์ประกอบ
3 (3-0-9)
524722 - 1 THERMODYNAMICS OF MIXTURES
 อุณหพลศาสตร์ของสารผสม
3 (3-0-9)
524723 - 1 INTRODUCTION TO STATISTICAL THERMODYNAMICS
 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น
3 (3-0-9)
524724 - 1 ADVANCED TOPICS IN CHEMICAL REACTION ENGINEERING
 หัวข้อชั้นสูงทางวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
3 (3-0-9)
524725 - 1 REACTOR DESIGN AND OPTIMIZATION
 การออกแบบปฏิกรณ์เคมีและการหาจุดที่เหมาะสม
3 (3-0-9)
524726 - 1 POLYMER REACTION ENGINEERING
 วิศวกรรมปฏิกิริยาพอลิเมอร์
3 (3-0-9)
524727 - 1 IRREVERSIBLE THERMODYNAMICS
 อุณหพลศาสตร์แบบผันกลับไม่ได้
3 (3-0-9)
524728 - 1 STATISTICAL THERMODYNAMICS OF SURFACES
 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติของพื้นผิว
3 (3-0-9)
524729 - 1 MOLECULAR SIMULATION OF FLUID
 การจำลองระดับโมเลกุลของของไหล
3 (3-0-9)
524731 - 1 ADVANCED MATHEMATICS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 คณิตศาสตร์ชั้นสูงสำหรับวิศวกรเคมี
3 (3-0-9)
524732 - 1 MODELING AND SIMULATION IN CHEMICAL ENGINEERING
 การจำลองและการเลียนแบบกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-9)
524733 - 1 INDUSTRIAL CHEMICAL PROCESS DESIGN
 การออกแบบกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี
3 (3-0-9)
524734 - 1 CHEMICAL PROCESS OPTIMIZATION
 การหาจุดเหมาะสมที่สุดของกระบวนการทางเคมี
3 (3-0-9)
524735 - 1 ADVANCED CHEMICAL PROCESS CONTROL
 การควบคุมกระบวนการทางเคมีขั้นสูง
3 (3-0-9)
524736 - 1 MULTIVARIABLE PROCESS CONTROL
 การควบคุมกระบวนการแบบหลายตัวแปร
3 (3-0-9)
524737 - 1 DESIGN OF EXPERIMENTS AND DATA ANALYSIS
 การออกแบบการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-9)
524742 - 1 BIOMASS CONVERSION PROCESSES
 กระบวนการแปรสภาพมวลชีวภาพ
3 (3-0-9)
524743 - 1 NATURAL GAS PROCESSING
 กระบวนการแปรสภาพแก๊สธรรมชาติ
3 (3-0-9)
524744 - 1 COAL CONVERSION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการแปรสภาพถ่านหิน
3 (3-0-9)
524746 - 1 PRINCIPLES OF COMBUSTION FOR CHEMICAL ENGINEERS
 ทฤษฎีการเผาไหม้สำหรับวิศวกรเคมี
3 (3-0-9)
524747 - 1 ENERGY MANAGEMENT FOR CHEMICAL ENGINEERS
 การจัดการด้านพลังงานสำหรับวิศวกรเคมี
3 (3-0-9)
524751 - 1 HAZARD ANALYSIS, ASSESMENT AND PREVENTION IN CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
 การวิเคราะห์ การประเมิน และการป้องกันสภาพอันตรายในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเคมี
3 (3-0-9)
524761 - 1 MODELING OF BIOLOGICAL SYSTEM
 การจำลองระบบทางชีวภาพ
3 (3-0-9)
524762 - 1 BIOREACTOR DESIGN
 การออกแบบปฏิกรณ์ชีวภาพ
3 (3-0-9)
524763 - 1 FERMENTATION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการหมัก
3 (3-0-9)
524764 - 1 BIOSEPARATION PROCESSES
 กระบวนการแยกทางชีวภาพ
3 (3-0-9)
524771 - 1 INFERFACIAL PHENOMENA
 ปรากฏการณ์พื้นผิวสัมผัส
3 (3-0-9)
524772 - 1 AEROSOL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอนุภาคละออง
3 (3-0-9)
524773 - 1 CORROSION CONTROL
 การควบคุมกระบวนการกัดกร่อน
3 (3-0-9)
524774 - 1 ELECTROCHEMICAL ENGINEERING
 วิศวกรรมเคมีไฟฟ้า
3 (3-0-9)
524775 - 1 ADVANCED POWDER PROCESSING
 กรรมวิธีผงขั้นสูง
3 (3-0-9)
524781 - 1 PETROLEUM PROCESSING
 กระบวนการทางปิโตรเลียม
3 (3-0-9)
524782 - 1 PETROCHEMICAL MANUFACTURING PROCESSES
 กระบวนการผลิตสารปิโตรเคมี
3 (3-0-9)
524783 - 1 CHEMISTRY OF CATALYTIC PROCESSES
 เคมีของกระบวนการที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
3 (3-0-9)
524784 - 1 HETEROGENEOUS CATALYSIS
 กระบวนการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
3 (3-0-9)
524785 - 1 DESIGN METHOD IN PETROLEUM INDUSTRY
 วิธีการออกแบบในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
3 (3-0-9)
524786 - 1 DESIGN METHOD IN PETROCHEMICAL INDUSTRY
 วิธีการออกแบบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
3 (3-0-9)
524811 - 1 MULTI-PHASE FLOW IN CHEMICAL ENGINEERING
 การไหลพหุภาคในวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-9)
524812 - 1 ADVANCED FLUID MECHANICS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 พลศาสตร์ของไหลขั้นสูงสำหรับวิศวกรเคมี
3 (3-0-9)
524813 - 1 NON-NEWTONIAN FLUID MECHANICS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 กลศาสตร์ของไหลนันนิวโทเนียนสำหรับวิศวกรเคมี
3 (3-0-9)
524821 - 1 ADVANCED TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS
 หัวข้อชั้นสูงทางอุณหพลศาสตร์วิศวกรรมเคมี
3 (3-0-9)
524891 - 1 ADVANCED TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING
 หัวข้อชั้นสูงทางวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-9)
524892 - 1 SELECTED TOPICS IN CHEMICAL ENGINEERING
 เรื่องคัดเฉพาะทางวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-9)
524896 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN CHEMICAL ENGINEERING
 การศึกษาปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมเคมี
3 (0-0-0)
524897 - 1 INDEPENDENT STUDY IN CHEMICAL ENGINEERING
 หัวข้อศึกษาอิสระทางวิศวกรรมเคมี
3 (3-0-9)
524898 - 1 GRADUATE COOPERATIVE EDUCATION FOR CHEMICAL ENGINEERS
 สหกิจบัณฑิตศึกษาสำหรับวิศวกรเคมี
6 (0-0-0)
525600 - 1 ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS I
 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1
4 (4-0-12)
525601 - 1 ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS II
 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2
4 (4-0-12)
525602 - 1 ADVANCED NUMERICAL METHODS FOR MECHANICAL ENGINEERING
 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
4 (4-0-12)
525603 - 1 CONTINUUM MECHANICS
 กลศาสตร์สารเนื้อต่อเนื่อง
4 (4-0-12)
525610 - 1 THEORY OF ELASTICITY
 ทฤษฎีการยืดหยุ่น
4 (4-0-12)
525611 - 1 ANALYTICAL STRESS ANALYSIS
 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงคำนวณ
4 (4-0-12)
525612 - 1 EXPERIMENTAL STRESS ANALYSIS
 การวิเคราะห์ความเค้นเชิงปฏิบัติการ
4 (4-0-12)
525613 - 1 FRACTURE MECHANICS
 ทฤษฎีการแตกหัก
4 (4-0-12)
525614 - 1 COMPOSITE MATERIALS
 วัสดุประกอบ
4 (4-0-12)
525615 - 1 THEORY OF PLASTICITY
 ทฤษฎีย่านพลาสติก
4 (4-0-12)
525616 - 1 THEORY OF PLATE AND SHELL
 ทฤษฎีของแผ่นและเปลือกบาง
4 (4-0-12)
525617 - 1 BIOMECHANICS
 กลศาสตร์ชีวภาพ
4 (4-0-12)
525618 - 1 ADVANCED STRENGTH AND APPLIED STRESS ANALYSIS
 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความเค้นขั้นการประยุกต์
4 (4-0-12)
525620 - 1 ADVANCED FLUID DYNAMICS
 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
4 (4-0-12)
525621 - 1 TURBULENT FLOW
 การไหลแบบปั่นป่วน
4 (4-0-12)
525622 - 1 COMPRESSIBLE FLOW
 การไหลแบบอัดตัวได้
4 (4-0-12)
525623 - 1 MULTIPHASE FLOW
 การไหลหลายสถานะ
4 (4-0-12)
525624 - 1 DESIGN OF FLUID MACHINERY
 การออกแบบเครื่องจักรกลของไหล
4 (4-0-12)
525625 - 1 GAS TURBINE PERFORMANCE
 สมรรถนะกังหันก๊าซ
4 (4-0-12)
525630 - 1 CONDUCTION AND RADIATION HEAT TRANSFER
 การนำและการแผ่รังสีความร้อน
4 (4-0-12)
525631 - 1 ADVANCED CONVECTION HEAT AND MASS TRANSFER
 การพาความร้อนและถ่ายเทมวลขั้นสูง
4 (4-0-12)
525632 - 1 ADVANCED REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING
 การทำความเย็นและการปรับอากาศขั้นสูง
4 (4-0-12)
525633 - 1 ADVANCED THERMAL SYSTEM DESIGN
 การออกแบบระบบอุณหภาพขั้นสูง
4 (4-0-12)
525634 - 1 COMBUSTION
 การเผาไหม้
4 (4-0-12)
525635 - 1 BIODIESEL TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีไบโอดีเซล
4 (4-0-12)
525636 - 1 PRINCIPLE OF ENERGY CONVERSION
 การเปลี่ยนรูปพลังงาน
4 (4-0-12)
525637 - 1 SOLAR ENERGY AND THEIR APPLICATIONS
 พลังงานแสงอาทิตย์และการใช้งาน
4 (4-0-12)
525638 - 1 RENEWABLE ENERGY PRODUCTION AND APPLICATIONS
 การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
4 (4-0-12)
525639 - 1 APPROPRIATE ENERGY
 พลังงานเหมาะสม
4 (4-0-12)
525640 - 1 BIOGAS AND ETHANOL
 แก๊สชีวภาพและเอทานอล
4 (4-0-12)
525650 - 1 ADVANCED ENGINEERING DYNAMICS
 พลศาสตร์วิศวกรรมขั้นสูง
4 (4-0-12)
525651 - 1 ADVANCED MECHANICAL VIBRATION
 การสั่นทางกลขั้นสูง
4 (4-0-12)
525652 - 1 SYSTEM DYNAMICS
 พลศาสตร์ระบบ
4 (4-0-12)
525653 - 1 SENSORS AND TRANSDUCERS
 เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์
4 (4-0-12)
525654 - 1 MECHATRONICS
 เมคคาทรอนิกส์
4 (4-0-12)
525655 - 1 OPTIMIZATION
 การหาค่าที่เหมาะที่สุด
4 (4-0-12)
525656 - 1 STRUCTURAL VIBRATION
 การสั่นสะเทือนโครงสร้าง
4 (4-0-12)
525657 - 1 LINEAR SYSTEMS THEORY
 ทฤษฎีระบบเชิงเส้น
4 (4-0-12)
525658 - 1 APPLIED NONLINEAR CONTROL
 การประยุกต์ควบคุมแบบไม่เชิงเส้น
4 (4-0-12)
525659 - 1 DIGITAL SYSTEM AND CONTROL
 ระบบดิจิทัลและการควบคุม
4 (4-0-12)
525660 - 1 APPLIED OPTIMAL CONTROL
 การประยุกต์การควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
4 (4-0-12)
525661 - 1 CONTROL SYSTEM DESIGN AND APPLICATION
 การประยุกต์และการออกแบบระบบควบคุม
4 (4-0-12)
525662 - 1 ROBOTICS CONTROL
 การควบคุมหุ่นยนต์
4 (4-0-12)
525664 - 1 IMAGE PROCESSING AND COMPUTER VISION
 การตรวจจับการมองด้วยคอมพิวเตอร์
4 (4-0-12)
525666 - 1 FLIGHT DYNAMICS AND CONTROL
 พลศาสตร์และการควบคุมการบิน
4 (4-0-12)
525668 - 1 EMBEDDED SYSTEM AND CONTROL
 ระบบสมองกลฝังตัวและควบคุม
4 (4-0-12)
525669 - 1 ADVANCED AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 ระบบควบคุมยานยนต์ขั้นสูง
4 (4-0-12)
525670 - 1 CAD/CAM
 การออกแบบและการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
4 (4-0-12)
525671 - 1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE
 ปัญญาประดิษฐ์
4 (4-0-12)
525680 - 1 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ
4 (4-0-12)
525681 - 1 FINITE ELEMENT METHOD FOR MECHANICAL ENGINEERING I
 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 1
4 (4-0-12)
525682 - 1 FINITE ELEMENT METHOD FOR MECHANICAL ENGINEERING II
 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 2
4 (4-0-12)
525684 - 1 TURBULENCE MODELING
 การจำลองความปั่นป่วน
4 (4-0-12)
525687 - 1 ADVANCED COMPUTER AIDED ENGINEERING
 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรมขั้นสูงโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
4 (4-0-12)
525690 - 1 MECHANICAL ENGINEERING EXPERIMENTAL DESIGN
 การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
4 (4-0-12)
525691 - 1 ADVANCED MECHANICAL ENGINEERING MATHEMATICS III
 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล 3
4 (4-0-12)
525692 - 1 ADVANCED SPECIAL PROBLEMS IN MECHANICAL ENGINEERING I
 ปัญหาพิเศษขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
4 (4-0-12)
525693 - 1 ADVANCED SPECIAL PROBLEMS IN MECHANICAL ENGINEERING II
 ปัญหาพิเศษขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
4 (4-0-12)
525694 - 1 ADVANCED TECHNOLOGY IN MECHANICAL ENGINEERING I
 เทคโนโลยีขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
4 (4-0-12)
525695 - 1 ADVANCED TECHNOLOGY IN MECHANICAL ENGINEERING II
 เทคโนโลยีขั้นสูงทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
4 (4-0-12)
525900 - 2 GRADUATE COOPERATIVE EDUCATION FOR MECHANICAL ENGINEERS
 สหกิจบัณฑิตศึกษาสำหรับวิศวกรเครื่องกล
8 (0-0-0)
535601 - 1 ADVANCED STATISTICS FOR MANUFACTURING ENGINEERING
 สถิติขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมการผลิต
4 (4-0-12)
535602 - 1 INDUSTRIAL CONTROL THEORY
 ทฤษฎีการควบคุมในอุตสาหกรรม
4 (4-0-12)
535603 - 1 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR MANUFACTURING ENGINEERING
 สถิติเชิงทดลองสำหรับวิศวกรรมการผลิต
4 (4-0-12)
535606 - 1 TECHNICAL PRESENTATION
 การนำเสนอทางเทคนิค
2 (1-3-6)
535721 - 1 MANUFACTURING MANAGEMENT
 การจัดการการผลิต
4 (4-0-12)
535722 - 1 PRODUCT DESIGN AND RELIABILITY
 การออกแบบผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือ
4 (4-0-12)
535723 - 1 PRODUCT PROTOTYPING
 การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
4 (4-0-12)
535724 - 1 ADVANCED ENGINEERING MATERIALS AND APPLICATIONS
 วัสดุทางวิศวกรรมขั้นสูงและการใช้งาน
4 (4-0-12)
535725 - 1 MATERIAL TECHNOLOGY AND ANALYSIS
 เทคโนโลยีและการวิเคราะห์วัสดุ
4 (4-0-12)
535726 - 1 ADVANCED MANUFACTURING PROCESSES
 กระบวนการผลิตขั้นสูง
4 (4-0-12)
535727 - 1 MANUFACTURING PROCESS DESIGN
 การออกแบบกระบวนการผลิต
4 (4-0-12)
535728 - 1 DESIGN FOR MANUFACTURING AND ASSEMBLY
 การออกแบบเพื่อการผลิตและการประกอบ
4 (4-0-12)
535729 - 1 DESIGN OF EXPERIMENT
 การออกแบบการทดลอง
4 (4-0-12)
535730 - 1 ADVANCED DIMENSIONING AND METROLOGY
 การวัดและการกำหนดมิติขั้นสูง
4 (4-0-12)
535731 - 1 ADVANCED STRENGTH AND APPLIED STRESS ANALYSIS
 การวิเคราะห์ความแข็งแรงและความเค้นขั้นการประยุกต์
4 (4-0-12)
535732 - 1 FINITE ELEMENT METHOD FOR MANUFACTURING ENGINEERING
 ระเบียบวิธีไฟไนท์เอลิเมนท์สำหรับวิศวกรรมการผลิต
4 (4-0-12)
535733 - 1 ADVANCED COMPUTER AIDED ENGINEERING FOR STRENGTH ANALYSIS
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นสูงในการวิเคราะห์ความแข็งแรง
4 (4-0-12)
535734 - 1 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS FOR MANUFACTURING ENGINEERING
 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณสำหรับวิศวกรรมการผลิต
4 (4-0-12)
535735 - 1 ANALYSIS OF HEAT AND MASS TRANSFER
 การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนและมวล
4 (4-0-12)
535736 - 1 ENERGY CONSERVATION IN MANUFACTURING PROCESSING
 การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต
4 (4-0-12)
535737 - 1 ECONOMIC ANALYSIS FOR MANUFACTURING PROJECT
 การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สำหรับโครงงานด้านการผลิต
4 (4-0-12)
535738 - 1 DECISION MAKING FOR MANUFACTURING
 การตัดสินใจเพื่อการผลิต
4 (4-0-12)
535739 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ADVANCED DESIGN FOR MANUFACTURING I
 ปัญหาพิเศษด้านการออกแบบเพื่อการผลิตขั้นสูง 1
4 (4-0-12)
535740 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ADVANCED DESIGN FOR MANUFACTURING II
 ปัญหาพิเศษด้านการออกแบบเพื่อการผลิตขั้นสูง 2
4 (4-0-12)
535741 - 1 ADVANCED TECHNOLOGY IN DESIGN FOR MANUFACTURING I
 เทคโนโลยีขั้นสูงด้านการออกแบบเพื่อการผลิต 1
4 (4-0-12)
535742 - 1 ADVANCED TECHNOLOGY IN DESIGN FOR MANUFACTURING II
 เทคโนโลยีขั้นสูงด้านการออกแบบเพื่อการผลิต 2
4 (4-0-12)
535743 - 1 FATIGUE OF MATERIALS
 การล้าของวัสดุ
4 (4-0-12)
535744 - 1 FRACTURE MECHANICS
 กลศาสตร์การแตกหัก
4 (4-0-12)
535751 - 1 MACHINE VISION FOR MANUFACTURING SYSTEM
 การมองเห็นของเครื่องจักรสำหรับกระบวนการผลิต
4 (4-0-12)
535752 - 1 AUTOMATED MANUFACTURING SYSTEM ANALYSIS
 การวิเคราะห์เครื่องจักรอัตโนมัติในกระบวนการผลิต
4 (4-0-12)
535753 - 1 INDUSTRIAL SENSOR TECHNOLOGY
 เซนเซอร์ที่ใช้งานในอุตสาหกรรม
4 (4-0-12)
535754 - 1 CONTROLLER TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีอุปกรณ์ควบคุม
4 (4-0-12)
535755 - 1 DRIVE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการขับเคลื่อน
4 (4-0-12)
535756 - 1 LabVIEW FOR AUTOMATION SYSTEMS
 โปรแกรม LabVIEW สำหรับระบบอัตโนมัติ
4 (4-0-12)
535757 - 1 INTRODUCTION TO ROBOTICS
 ความรู้เบื้องต้นด้านหุ่นยนต์
4 (4-0-12)
535758 - 1 ADVANCED TECHNOLOGY IN AUTOMATED MANUFACTURING SYSTEM
 เทคโนโลยีขั้นสูงของเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการผลิต
4 (4-0-12)
535759 - 1 ADVANCED COMPUTER-AIDED DESIGN AND ENGINEERING
 การออกแบบและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นสูง
4 (4-0-12)
535760 - 1 ADVANCED COMPUTER-AIDED DESIGN AND MANUFACTURING
 การผลิตและการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นสูง
4 (4-0-12)
535761 - 1 ADVANCED COMPUTER-AIDED MANUFACTURING APPLICATIONS
 การประยุกต์การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นสูง
4 (4-0-12)
535762 - 1 COMPUTER INTEGRATED MANUFACTURING FOR ROBOTICS
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับหุ่นยนต์
4 (4-0-12)
535763 - 1 INDUSTRIAL CONTROL SYSTEM DESIGN AND APPLICATION
 การประยุกต์และการออกแบบระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
4 (4-0-12)
535764 - 1 ADVANCED CONTROL SYSTEMS
 การควบคุมระบบขั้นสูง
4 (4-0-12)
535771 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ADVANCED AUTOMATION SYSTEM I
 ปัญหาพิเศษด้านเครื่องจักรอัตโนมัติขั้นสูง 1
4 (4-0-12)
535772 - 1 SPECIAL PROBLEMS IN ADVANCED AUTOMATION SYSTEM II
 ปัญหาพิเศษด้านเครื่องจักรอัตโนมัติขั้นสูง 2
4 (4-0-12)
535773 - 1 ADVANCED TECHNOLOGY IN AUTOMATION SYSTEM I
 เทคโนโลยีขั้นสูงด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ 1
4 (4-0-12)
535774 - 1 ADVANCED TECHNOLOGY IN AUTOMATION SYSTEM II
 เทคโนโลยีขั้นสูงด้านเครื่องจักรอัตโนมัติ 2
4 (4-0-12)
535781 - 1 LINEAR PROGRAMMING
 การโปรแกรมเชิงเส้น
4 (4-0-12)
535782 - 1 ADVANCED MATHEMATICS FOR MANUFACTURING ENGINEERING
 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมการผลิต
4 (4-0-12)
535783 - 1 ADVANCED NUMERICAL METHOD FOR MANUFACTURING ENGINEERING
 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมการผลิต
4 (4-0-12)
535784 - 2 OPTIMIZATION FOR MANUFACTURING ENGINEERING
 การหาค่าที่เหมาะที่สุดสำหรับวิศวกรรมการผลิต
4 (4-0-12)
535791 - 2 GRADUATE COOPERATIVE EDUCATION FOR MANUFACTURING ENGINEERS
 สหกิจศึกษาบัณฑิตศึกษาสำหรับวิศวกรการผลิต
8 (0-0-0)

 1.2 Dissertation วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่าหน่วยกิตต่ำสุด : 45
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
572800 - 1 DOCTORAL THESIS SCHEME 2.1
 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1
45 (0-0-0)

 2. Qualifying Examination การสอบวัดคุณสมบัติหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900002 - 2 QUALIFYING EXAMINATION
 การสอบวัดคุณสมบัติ
0 (0-0-0)

 3. Foreign Language Examination การสอบภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
900003 - 1 FOREIGN LANGUAGE EXAMINATION (ENGLISH)
 การสอบภาษาต่างประเทศ
0 (0-0-0)

 4. Others อื่น ๆหน่วยกิตต่ำสุด : -
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.