หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต)
  : วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 หลักสูตร : วิศวกรรมการผลิต-2557

 1. General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202107 - 1 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
202211 - 1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
202212 - 1 MAN AND CULTURE
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
202213 - 1 GLOBALIZATION
 โลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
203101 - 1 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
203102 - 1 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
203203 - 1 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
203204 - 1 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
203305 - 1 ENGLISH V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103113 - 1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
104113 - 1 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
105113 - 1 MAN AND TECHNOLOGY
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4 Social Sciences and Humanities Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114100 - 1 SPORT AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
2 (1-2-4)
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 - 1 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 - 1 HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 - 1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202261 - 1 RELIGION FOR LIFE
 ศาสนากับการดำเนินชีวิต
2 (2-0-4)
202262 - 1 BUDDHADHAMMA
 พุทธธรรม
2 (2-0-4)
202291 - 1 MODERN MANAGEMENT
 การจัดการสมัยใหม่
2 (2-0-4)
202292 - 1 TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 - 1 ASEAN STUDIES
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202354 - 1 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน
2 (2-0-4)
202373 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 131
 2.1 Basic Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102111 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
103101 - 1 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103102 - 1 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
4 (4-0-8)
103105 - 1 CALCULUS III
 แคลคูลัส 3
4 (4-0-8)
105101 - 2 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105102 - 1 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
4 (4-0-8)
105191 - 1 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
105192 - 1 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)

 2.2 Basic Course (Engineering Course) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 44
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
523101 - 1 COMPUTER PROGRAMMING I
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 (1-3-5)
523201 - 1 COMPUTER PROGRAMMING II
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2 (1-3-5)
525101 - 1 ENGINEERING GRAPHICS I
 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 (1-3-5)
525202 - 1 THERMODYNAMICS I
 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
4 (4-0-8)
525203 - 1 ENGINEERING DYNAMICS
 พลศาสตร์วิศวกรรม
4 (4-0-8)
525204 - 1 FLUID MECHANICS I
 กลศาสตร์ของไหล 1
4 (4-0-8)
529292 - 1 ELECTRICAL ENGINEERING
 วิศวกรรมไฟฟ้า
4 (4-0-8)
529293 - 1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
3 (3-0-6)
529294 - 1 ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
1 (0-3-3)
529295 - 1 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY LABORATORY
 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน
1 (0-3-3)
530201 - 1 ENGINEERING STATICS
 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 (4-0-8)
530211 - 1 MECHANICS OF MATERIALS I
 กลศาสตร์วัสดุ 1
4 (4-0-8)
531101 - 1 ENGINEERING MATERIALS
 วัสดุวิศวกรรม
4 (4-0-8)
535221 - 1 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES
 พื้นฐานกระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
535222 - 1 FORMING AND HEAT TREATMENT PROCESSES LABORATORY
 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อนและการขึ้นรูป
1 (0-3-3)
535231 - 1 MACHINING AND JOINING PROCESSES LABORATORY
 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและการเชื่อมต่อ
1 (0-3-3)

 2.3 Compulsory Courses กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 52
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
525201 - 1 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 สถิติและวิธีเชิงตัวเลข
3 (2-3-7)
525301 - 1 MECHANICAL DRAWING
 การเขียนแบบทางกล
2 (1-3-5)
525304 - 1 MACHINE DESIGN I
 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
4 (4-0-8)
525305 - 1 MECHANICS OF MACHINERY
 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
4 (4-0-8)
525401 - 2 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3 (2-3-7)
525401 - 1 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
535211 - 1 MANUFACTURING ENGINEERING FUNDAMENTALS
 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิต
1 (0-3-3)
535233 - 1 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 การปรับปรุงงานอุตสาหกรรม
2 (1-3-5)
535311 - 1 ECONOMY FOR ENGINEER
 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกร
4 (4-0-8)
535312 - 1 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 การเชื่อมโยงระบบการผลิต
3 (3-0-6)
535313 - 1 MATERIAL TESTING AND MEASUREMENT LABORATORY
 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและการวัด
1 (0-3-3)
535314 - 1 SYSTEM MODELING AND INDUSTRIAL CONTROL
 การจำลองระบบและการควบคุมอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
535321 - 1 PRODUCT QUALITY
 คุณภาพผลิตภัณฑ์
4 (4-0-8)
535322 - 1 MANUFACTURING LABORATORY
 ปฏิบัติการกระบวนการผลิต
1 (0-3-3)
535323 - 1 MANUFACTURING ENGINEERING SEMINAR
 สัมมนาวิศวกรรมการผลิต
1 (0-3-3)
535331 - 1 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2 (1-3-5)
535332 - 1 COMPUTER AIDED MANUFACTURING
 การผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2 (1-3-5)
535333 - 1 INTEGRATED MANUFACTURING PROCESSES
 การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
2 (1-3-5)
535336 - 1 PRECISION MEASUREMENT AND CONTROL LABORATORY
 ปฏิบัติการการวัดละเอียดและการควบคุม
1 (0-3-3)
535337 - 1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ
3 (3-0-6)
535412 - 1 JIG AND FIXTURE DESIGN
 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน
2 (1-3-5)
535414 - 1 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
1 (0-3-3)
535415 - 1 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 การควบคุมรูปร่าง การให้ขนาด และพิกัดความเผื่อ
2 (1-3-5)
535607 - 1 GRADUATE SEMINAR I
 สัมมนาบัณฑิตศึกษา 1
1 (0-3-3)

 2.4 Prescribed Elective Course กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 8
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
521711 - 1 ADVANCED AGRICULTURAL MACHINERY DESIGN
 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตรขั้นสูง
4 (4-0-12)
525302 - 2 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (2-3-7)
525302 - 1 MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION
 การวัดและเครื่องมือวัด
3 (3-0-9)
525307 - 1 MECHANICAL VIBRATION
 การสั่นทางกล
4 (4-0-8)
525308 - 1 HEAT TRANSFER
 การถ่ายเทความร้อน
4 (4-0-8)
525309 - 1 MACHINE DESIGN II
 การออกแบบเครื่องจักรกล 2
4 (4-0-8)
525451 - 1 AUTOCAD FOR ENGINEERING
 โปรแกรมออโตแคดสำหรับวิศวกรรม
1 (0-3-3)
525452 - 1 MATLAB FOR MECHANICAL ENGINEERING
 โปรแกรมแมทแลบสำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
1 (0-3-3)
525453 - 1 MEASUREMENT AND CONTROL WITH LABVIEW
 การวัดและการควบคุมด้วยแลปวิว
2 (1-3-5)
525457 - 1 INTRODUCTION TO FINITE ELEMENT METHOD
 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
4 (4-0-8)
525459 - 1 INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณเบื้องต้น
2 (1-3-5)
535440 - 1 ADVANCED TOPICS IN MANUFACTURING ENGINEERING I
 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 1
4 (4-0-8)
535441 - 1 ADVANCED TOPICS IN MANUFACTURING ENGINEERING II
 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมการผลิต 2
4 (4-0-8)
535442 - 1 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING I
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 1
4 (4-0-8)
535443 - 1 SPECIAL PROBLEM IN MANUFACTURING ENGINEERING II
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมการผลิต 2
4 (4-0-8)
535444 - 1 MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT I
 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 1
4 (4-0-8)
535445 - 1 MANUFACTURING ENGINEERING PROJECT II
 โครงงานวิศวกรรมการผลิต 2
4 (4-0-8)
535450 - 1 DATA STORAGE TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูล
4 (4-0-8)
535451 - 1 PRODUCT DEVELOPMENT AND MANUFACTURING
 การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์
4 (4-0-8)
535452 - 1 PRODUCT SYSTEM ANALYSIS
 การวิเคราะห์ระบบการผลิต
4 (4-0-8)
535453 - 1 SAFETY AT WORK
 ความปลอดภัยในโรงงาน
4 (4-0-8)
535454 - 1 MAINTENANCE ENGINEERING
 วิศวกรรมบำรุงรักษา
4 (4-0-8)
535455 - 1 AUTOMATED MANUFACTURING SYSTEMS
 ระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อการผลิต
4 (4-0-8)
535456 - 1 INTRODUCTION TO RELIABILITY ENGINEERING
 พื้นฐานวิศวกรรมความน่าเชื่อถือ
4 (4-0-8)
535457 - 1 STATISTICS FOR MANUFACTURING
 สถิติสำหรับการผลิต
4 (4-0-8)
535458 - 1 INDUSTRIAL STANDARDS AND MANAGEMENT SYSTEMS
 ระบบการจัดการและมาตรฐานอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
535459 - 1 ENERGY CONSERVATION IN FACTORY AND ENERGY AUDIT
 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและการตรวจประเมิน
4 (4-0-8)
535462 - 1 MACHINE ELEMENTS
 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
4 (4-0-8)
535463 - 1 ROBOTICS TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีหุ่นยนต์
4 (4-0-8)
535464 - 1 ROBOTICS TECHNOLOGY LABORATORY
 ปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์
1 (0-3-3)
535465 - 1 FAILURE OF ENGINEERING MATERIALS
 ความเสียหายของวัสดุทางวิศวกรรม
4 (4-0-8)
535466 - 1 MECHANICS OF SHEET METAL FORMING
 กลศาสตร์ของการขึ้นรูปโลหะแผ่น
4 (4-0-8)
535467 - 1 FUNDAMENTALS OF SHEET METAL FORMING DIE DESIGN
 พื้นฐานการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่น
4 (4-0-8)
535468 - 1 CLASSICAL AND MODERN CONTROL SYSTEMS
 ระบบควบคุมแบบคลาสสิกและแบบปัจจุบัน
4 (4-0-8)
535469 - 1 OPTIMIZATION TECHNIQUES
 เทคนิคการหาค่าที่เหมาะที่สุด
4 (4-0-8)
535470 - 1 MACHINE VISION TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีการมองเห็นของเครื่องจักร
2 (1-3-5)
535477 - 1 PRODUCTION COST ANALYSIS
 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
4 (4-0-8)
536201 - 1 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 วิศวกรรมยานยนต์
4 (4-0-8)
540300 - 1 COMPUTER FOR BASIC DESIGN
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
2 (1-3-5)
540301 - 1 ERGONOMICS FOR PRODUCT DESIGN
 การยศาสตร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
540303 - 1 INDUSTRIAL DESIGN
 การออกแบบอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
540306 - 1 PACKAGING DESIGN
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
4 (4-0-8)

 3. Cooperative Education Course หมวดวิชาสหกิจศึกษาหรือทดแทนสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
535490 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
535491 - 1 COOPERATIVE EDUCATION I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-0)
535492 - 1 COOPERATIVE EDUCATION II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-0)
535493 - 1 COOPERATIVE EDUCATION III
 สหกิจศึกษา 3
8 (0-0-0)
535494 - 1 MANUFACTURING ENGINEERING STUDY PROJECT
 โครงงานศึกษาวิศวกรรมการผลิต
9 (0-0-0)

 4. Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.