หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน


 ชื่อปริญญา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์)
  : วศ.บ. (วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์) :

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 หลักสูตร : วิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์-2556

 1. General Education Course หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 38
 1.1 General Education Course กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
202107 - 1 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3 (2-2-5)
202211 - 1 THINKING FOR DEVELOPMENT
 การคิดเพื่อการพัฒนา
3 (3-0-6)
202212 - 1 MAN AND CULTURE
 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
202213 - 1 GLOBALIZATION
 โลกาภิวัตน์
3 (3-0-6)

 1.2 Foreign Languages Course กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
203101 - 1 ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)
203102 - 1 ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
203203 - 1 ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
203204 - 1 ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษ 4
3 (3-0-6)
203305 - 1 ENGLISH V
 ภาษาอังกฤษ 5
3 (3-0-6)
213101 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
213102 - 1 ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
213203 - 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3 (3-0-6)
213204 - 1 ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3 (3-0-6)
213305 - 1 ENGLISH FOR CAREERS
 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
3 (3-0-6)

 1.3 Science and Mathematics Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
103113 - 1 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3 (3-0-6)
104113 - 1 MAN AND ENVIRONMENT
 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
105113 - 1 MAN AND TECHNOLOGY
 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3 (3-0-6)

 1.4 Social Sciences and Humanities Course กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
114100 - 1 SPORT AND RECREATION
 กีฬาและนันทนาการ
2 (1-2-4)
202111 - 1 THAI FOR COMMUNICATION
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2 (2-0-4)
202175 - 1 ART APPRECIATION
 ศิลปวิจักษ์
2 (2-0-4)
202181 - 1 HOLISTIC HEALTH
 สุขภาพองค์รวม
2 (2-0-4)
202222 - 1 PROFESSIONAL AND COMMUNITY ENGAGEMENT
 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2 (1-2-3)
202241 - 1 LAW IN DAILY LIFE
 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
2 (2-0-4)
202291 - 1 MODERN MANAGEMENT
 การจัดการสมัยใหม่
2 (2-0-4)
202292 - 1 TECHNOPRENEUR
 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
202324 - 1 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2 (2-0-4)
202331 - 1 ASEAN STUDIES
 อาเซียนศึกษา
2 (2-0-4)
202354 - 1 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทำงาน
2 (2-0-4)
202373 - 1 DESIGN THINKING
 การคิดเชิงออกแบบ
2 (2-0-4)

 2. Area of Concentration Course หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 125
 2.1 Basic Course (Science and Mathematics Course) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (105101-2 ใช้กับนศ.B56 เป็นต้นไป)หน่วยกิตต่ำสุด : 27
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
102111 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 เคมีพื้นฐาน 1
4 (4-0-8)
102112 - 1 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1 (0-3-0)
103101 - 1 CALCULUS I
 แคลคูลัส 1
4 (4-0-8)
103102 - 1 CALCULUS II
 แคลคูลัส 2
4 (4-0-8)
103105 - 1 CALCULUS III
 แคลคูลัส 3
4 (4-0-8)
105101 - 1 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105101 - 2 PHYSICS I
 ฟิสิกส์ 1
4 (4-0-8)
105102 - 1 PHYSICS II
 ฟิสิกส์ 2
4 (4-0-8)
105191 - 1 PHYSICS LABORATORY I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1 (0-3-0)
105192 - 1 PHYSICS LABORATORY II
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1 (0-3-0)

 2.2 Basic Course (Engineering Course) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 29
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
523101 - 1 COMPUTER PROGRAMMING I
 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2 (1-3-5)
525101 - 1 ENGINEERING GRAPHICS I
 การเขียนแบบวิศวกรรม 1
2 (1-3-5)
525203 - 1 ENGINEERING DYNAMICS
 พลศาสตร์วิศวกรรม
4 (4-0-8)
530201 - 1 ENGINEERING STATICS
 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
4 (4-0-8)
530211 - 1 MECHANICS OF MATERIALS I
 กลศาสตร์วัสดุ 1
4 (4-0-8)
531101 - 1 ENGINEERING MATERIALS
 วัสดุวิศวกรรม
4 (4-0-8)
535221 - 1 FUNDAMENTAL OF MANUFACTURING PROCESSES
 พื้นฐานกระบวนการผลิต
3 (3-0-6)
535222 - 1 FORMING AND HEAT TREATMENT PROCESSES LABORATORY
 ปฏิบัติการกระบวนการทางความร้อนและการขึ้นรูป
1 (0-3-3)
535231 - 1 MACHINING AND JOINING PROCESSES LABORATORY
 ปฏิบัติการกระบวนการแปรรูปและการเชื่อมต่อ
1 (0-3-3)
540202 - 1 HEAT AND FLUID TECHNOLOGY
 เทคโนโลยีความร้อนและของไหล
4 (4-0-8)

 2.3 Profession Course กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 57
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
525301 - 1 MECHANICAL DRAWING
 การเขียนแบบทางกล
2 (1-3-5)
535232 - 1 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 วัสดุเชิงพาณิชย์และการเลือกวัสดุ
3 (3-0-6)
535311 - 1 ECONOMY FOR ENGINEER
 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกร
4 (4-0-8)
535312 - 1 INTEGRATED MANUFACTURING SYSTEMS
 การเชื่อมโยงระบบการผลิต
3 (3-0-6)
535321 - 1 PRODUCT QUALITY
 คุณภาพผลิตภัณฑ์
4 (4-0-8)
540200 - 1 PRODUCT DESIGN ENGINEERING FUNDAMENTALS
 พื้นฐานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
1 (0-3-3)
540201 - 1 STATISTICS FOR ENGINEER
 สถิติสำหรับวิศวกร
3 (2-3-7)
540220 - 1 PRINCIPLES OF AESTHETICS
 สุนทรียศาสตร์
3 (3-0-6)
540221 - 1 ART AND DESIGN FOR ENGINEER
 ศิลปะกับการออกแบบเพื่อวิศวกร
3 (3-0-6)
540260 - 1 PRODUCT DESIGN STUDIO I
 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
3 (2-3-7)
540300 - 1 COMPUTER FOR BASIC DESIGN
 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น
2 (1-3-5)
540301 - 1 ERGONOMICS FOR PRODUCT DESIGN
 การยศาสตร์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
540302 - 1 MATERIAL AND MEASUREMENT LABORATORY
 ปฏิบัติการวัสดุและการวัด
1 (0-3-3)
540303 - 1 INDUSTRIAL DESIGN
 การออกแบบอุตสาหกรรม
4 (4-0-8)
540304 - 1 SEMINAR IN PRODUCT DESIGN ENGINEERING
 สัมมนาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
1 (0-3-3)
540305 - 1 PRODUCT PROTOTYPING LABORATORY
 ปฏิบัติการการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
1 (0-3-3)
540306 - 1 PACKAGING DESIGN
 การออกแบบบรรจุภัณฑ์
4 (4-0-8)
540307 - 1 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 การควบคุมรูปร่าง ขนาด และพิกัดความเผื่อผลิตภัณฑ์
2 (1-3-5)
540340 - 1 PRODUCT LIFE CYCLE ASSESSMENT AND ECODESIGN
 การประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์และการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
4 (4-0-8)
540360 - 1 PRODUCT DESIGN STUDIO II
 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
3 (2-3-7)
540460 - 1 PRODUCT DESIGN STUDIO III
 โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
3 (2-3-7)

 2.4 Prescribed Elective Course กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
525304 - 1 MACHINE DESIGN I
 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
4 (4-0-8)
525401 - 2 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3 (2-3-7)
525401 - 1 INDUSTRIAL AUTOMATIONS
 ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
535331 - 1 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS
 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2 (1-3-5)
535333 - 1 INTEGRATED MANUFACTURING PROCESSES
 การเชื่อมโยงกระบวนการผลิต
2 (1-3-5)
535412 - 1 JIG AND FIXTURE DESIGN
 การออกแบบอุปกรณ์ช่วยผลิตและจับยึดชิ้นงาน
2 (1-3-5)
535413 - 1 INDUSTRIAL AUTOMATION LABORATORY
 ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม
1 (0-3-3)
535459 - 1 ENERGY CONSERVATION IN FACTORY AND ENERGY AUDIT
 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานและการตรวจประเมิน
4 (4-0-8)
535462 - 1 MACHINE ELEMENTS
 ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
4 (4-0-8)
535477 - 1 PRODUCTION COST ANALYSIS
 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
4 (4-0-8)
540400 - 1 REVERSE ENGINEERING
 วิศวกรรมย้อนรอย
3 (3-0-6)
540401 - 1 LAW AND ETHICS FOR PRODUCT DESIGN ENGINEERS
 กฎหมายและจรรยาบรรณสำหรับวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
540402 - 1 PRODUCT DESIGN BUSINESS
 ธุรกิจออกแบบผลิตภัณฑ์
3 (3-0-6)
540403 - 1 MARKETING AND CONSUMER BEHAVIOR
 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
540404 - 1 SURVEY AND ANALYSIS OF CONSUMER DEMANDS
 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภค
2 (1-3-5)
540405 - 1 CREATIVE ENTREPRENEURSHIP
 ผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
540415 - 1 JIGS AND FIXTURES
 เครื่องมือช่วยผลิต
2 (1-3-5)
540416 - 1 COMPUTER AIDED ENGINEERING ANALYSIS FOR PRODUCT DESIGN
 การวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
2 (1-3-5)
540420 - 1 PRODUCT DESIGN VISUALISATION AND PRESENTATION
 การแสดงและการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์
2 (1-3-5)
540421 - 1 EASTERN ART AND CREATIVITY
 ศิลปะตะวันออกและการสร้างสรรค์
3 (3-0-6)
540422 - 1 THREE-DIMENSIONAL DESIGN
 การออกแบบสามมิติ
2 (1-3-5)
540423 - 1 PHOTOGRAPHY AND PRESENTATION
 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการนำเสนอ
2 (1-3-5)
540424 - 1 COMPUTER GRAPHICS FOR PRODUCT DESIGN ENGINEER
 การออกแบบกราฟฟิกสำหรับวิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์
2 (1-3-5)
540425 - 1 ILLUSTRATION FOR PRODUCT DESIGN
 การเขียนภาพประกอบเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์
1 (0-3-6)
540426 - 1 EXHIBITION DESIGN
 การออกแบบนิทรรศการ
2 (1-3-5)
540440 - 1 CARBON FOOTPRINT AND WATER FOOTPRINT ASSESSMENTS
 การประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์และวอเตอร์ฟุตพรินต์
4 (4-0-8)
540441 - 1 ECODESIGN
 การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
540450 - 1 ADVANCED TOPICS IN PRODUCT DESIGN ENGINEERING I
 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
4 (4-0-8)
540451 - 1 ADVANCED TOPICS IN PRODUCT DESIGN ENGINEERING II
 หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
4 (4-0-8)
540452 - 1 SPECIAL PROBLEM IN PRODUCT DESIGN ENGINERING I
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
4 (4-0-8)
540453 - 1 SPECIAL PROBLEM IN PRODUCT DESIGN ENGINEERING II
 ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
4 (4-0-8)
540454 - 1 PRODUCT DESIGN ENGINEERING PROJECT I
 โครงงานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
4 (4-0-8)
540455 - 1 PRODUCT DESIGN ENGINEERING PROJECT II
 โครงงานวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ 2
4 (4-0-8)

 3. Cooperative Education Course หมวดวิชาสหกิจศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 9
รหัสวิชา- Versionรายวิชาหน่วยกิต
540490 - 1 PRE-COOPERATIVE EDUCATION
 เตรียมสหกิจศึกษา
1 (1-0-2)
540491 - 1 COOPERATIVE EDUCATION I
 สหกิจศึกษา 1
8 (0-0-0)
540492 - 1 COOPERATIVE EDUCATION II
 สหกิจศึกษา 2
8 (0-0-0)
540493 - 1 COOPERATIVE EDUCATION III
 สหกิจศึกษา 3
8 (0-0-0)
540494 - 1 PRODUCT DESIGN ENGINEERING STUDY PROJECT
 โครงงานศึกษาวิศวกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์
9 (0-0-0)

 4. Free Elective Course หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 8
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.