' ' '
 
 
ข่าวประกาศ

       ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
       ++ กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
               - เลือก Login เข้าสู่ระบบ คลิกที่เมนู 'กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผู้จบการศึกษา'

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ
      เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028 - การเข้าสู่ระบบ โทร. 044-223-020
  ประกาศเรื่อง
 1.การประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดให้นักศึกษาเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ได้ตั้งแต่วันนี้่ - 9 กรกฎาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://reg.sut.ac.th <<ขั้นตอนการประเมิน>>
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จักมีการแจกของรางวัลสนับสนุนกิจกรรมการประเมินจำนวน 100 รางวัล (แก่นักศึกษาที่เข้าทำการประเมินการสอนอย่างครบถ้วน)
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2560
 2.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง งดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์การสอบกลางภาค
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง งดการเรียนการสอนในช่วงสัปดาห์การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ตามเอกสารแนบ <<<ประกาศ>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2560
 3.ย้ายวันสอบกลางภาค เฉพาะวัน ภาคการศึกษาที่ 3/2559
ด้วยรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ไม่เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้การสอบกลางภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการได้ในวันทำการปกติ จึงขอย้ายวันสอบจากวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ไปเป็นวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอบตารางสอบ   วันที่ประกาศ   18 เมษายน 2560
 4.ตารางสอบซ้ำซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2559
1.) ตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบ ให้ชัดเจนทาง Web site หรือประกาศที่บอร์ดฝ่ายตารางสอนตารางสอบ (เคยพบว่านักศึกษาจำ วัน เวลา สอบผิดอยู่เสมอ)
2.) นักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อนตรวจสอบ วัน เวลา ห้องสอบได้ >===ที่นี่===<
3.) แต่งกายให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (ผิดระเบียบ เช่นสวมกางเกงยีนส์ เสื้อช็อป รองเท้าแตะ ฯลฯ )
         **** ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบซ้ำซ้อน(CLICK) สอบนอกตารางโปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   12 เมษายน 2560
 5.ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เงินในบัญชีไม่ถูกหักค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559
เนื่องจากเงินในบัญชีเงินฝากของนักศึกษามีไม่เพียงพอกับการชำระเงินค่าลงทะเบียน, ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2559 ทำให้เงินในบัญชีจึงไม่ถูกตัดเพื่อชำระหนี้ดังกล่าว ดังนั้น ให้นักศึกษานำเงินสดมาชำระที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร พร้อมเขียนคำร้องขอชำระเงิน และเสียค่าปรับการชำระเงินล่าช้า
ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ - ธนาคารกรุงไทย - …. - ธนาคารไทยพาณิชย์ -
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2560
 6.ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้โชคดีได้รับรางวัลสนับสนุนกิจกรรมประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
รายนามนักศึกษาที่ได้รับรางวัล -> ตรวจสอบรายชื่อ
นักศึกษาโปรดนำหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา มาติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1 ได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 มิถุนายน 2560 (โปรดแต่งกายด้วยชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ) หากไม่มาร้บของรางวัลในช่วงวันดังกล่าวจักถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศโดย   สถานพัฒนาคณาจารย์   วันที่ประกาศ   23 มีนาคม 2560
 7.ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 105001 Elementary Physics (ฟิสิกส์เบื้องต้น) เพื่อทราบ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 105001 Elementary Physics (ฟิสิกส์เบื้องต้น) ตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 “ในการวัดผล ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ (S) และผลการประเมินไม่เป็นที่น่าพอใจ (U) โดยไม่นับหน่วยกิตสอบได้ และไม่ใช้ในการคำนวณคะแนนเฉลี่ย โดยมีผลบังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป”
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2560
 8.การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก (EPT) ภาค 3/2559
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Web ในวิชา 900014 English Proficiency Test (EPT) โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้ <<แนวปฏิบัติ>> หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3019, 3022 - 3
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2560
 9.ด่วนที่สุด! เปลียนแปลงปฏิทินการชำระเงิน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559
ตามที่ศูนย์บริการการศึกษาได้เสนอขอปรับปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ได้เลื่อนการจัดการ แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (สุรนารีเกมส์) เป็นระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 – 2 มีนาคม 2560 ส่วนการเงินและบัญชีจึงได้ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงปฏิทินการชำระเงิน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2559 ซึ่งให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับ อนุมัติให้ผ่อนผันการชำระเงินและนักศึกษาที่กู้ทุน กยศ. กรอ. และทุนอื่น ๆ ที่แจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
เอกสารแนบท้ายประกาศ ปฏิทินการชำระเงิน => [สำหรับ นศ. ปกติ] [สำหรับ นศ. ทุน] [โดยวิธีตัดบัญชีธนาคาร]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2560
 10.ประกาศแผนผังห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (F9) อาคารกิจกรรมนักศึกษาฯ (สถานกีฬา) และอาคารเรียนรวม
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9) ห้อง<<< F9341>>> <<< F9345>>> <<< F9130>>> <<< F9131>>> <<< F9132>>> และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา) <<< ห้องอบรม 1>>> <<< ห้องอบรม 2>>> อาคารเรียนรวม 1 <<< อาคารเรียนรวม 1>>> อาคารเรียนรวม 2 <<< อาคารเรียนรวม 2>>>
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   6 ธันวาคม 2559
 11.ประกาศอาคารเรียนห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-13
อาจารย์และนักศึกษาที่ใช้บริการห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-8 อยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 5 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-11 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 6 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 12-13 อยู่ที่อาคารเครื่องมือ 7
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2559
 12.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้ - ขั้นตอนการนำหลักฐานชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน 2559 -
01 : หนังสือรับรอง ปีการศึกษา 2559
- : หนังสือขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนามในใบเสร็จรับเงินนักศึกษา
- : ประกาศการใช้ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์
01 : ระเบียบก่อนปี 2556
02 : ระเบียบปี 2556

รายละเอียดต่อไปที่ประกาศ ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง (เอกสารจากกรมบัญชีกลาง และเอกสารที่เกี่ยวข้องฯ)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา