กำหนดการประชุมสภาวิชาการ
  กำหนดการประชุมสภา ม.
 
 

นักศึกษาแจ้งจบ
1. ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ข้อมูลส่วนตัว และผลการศึกษา ในระบบทะเบียนและประมวลผล
ด้วยว่าข้อมูลที่แสดงนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้ติดต่อฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยด่วน (โทร. 044-223028 ,044-223059)

*กรณีประสงค์จะเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอเปลี่ยน ชื่อ-สกุล ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่แจ้งจบ
2. ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เมนู “แนะนำแจ้งจบ”

ผู้แจ้งจบ-สำเร็จการศึกษา
ขั้นที่ 1 เลือกสำนักวิชาที่สังกัด
ขั้นที่ 2 เลือกปีการศึกษาที่แจ้งจบ
ขั้นที่ 3 คลิกตัวเลขที่ปรากฎในตารางให้ตรงกับหลักสูตรและภาคการศึกษาที่แจ้งจบจะปรากฏข้อมูลของนักศึกษา
ขั้นที่ 4 นักศึกษาที่เรียนครบถ้วนตามหลักสูตร โดยไม่มีรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
          ให้ทำการติดต่อขอรักษาสถานสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาด้วย
ปีการศึกษา : 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
ภาคการศึกษาที่1
- : -
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
   101030201550 : คณิตศาสตร์1
   101140101490 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-25491
   101140101550 : วิทยาศาสตร์การกีฬา-25557
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
   101050102552 : ฟิสิกส์-แผน ก(2)1
   101060202552 : ภูมิสารสนเทศ-แผน ก(2)1
   101080102552 : จุลชีววิทยา-แผน ก(2)2
   101150102552 : ชีวเวชศาสตร์-แผน ก(2)1
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
   101020103513 : เคมี-แบบ2(ตรี)3
   101020103514 : เคมี-แบบ2(โท)1
   101020103564 : เคมี-แบบ2(โท)1
   101040103513 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(ตรี)1
   101040103554 : ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม-แบบ2(โท)1
   101050103554 : ฟิสิกส์-แบบ2(โท)2
   101060203464 : ภูมิสารสนเทศ-แบบ2(โท)2
   101060203554 : ภูมิสารสนเทศ-แบบ2(โท)2
   101070103414 : เทคโนโลยีเลเซอร์-แบบ2(โท)2
   101150103504 : ชีวเวชศาสตร์-แบบ2(โท)1
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา