คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ 129/2560
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2559


เพื่อให้การสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 6-10 และ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21 และ 24(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ
คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 1201/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 30 กันยายน 2556
และการเสนอชื่อของสำนักวิชา และหน่วยงานต่างๆ จึงแต่งตั้งให้บุคคลทำหน้าที่เป็นกรรมการคุมสอบประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 3/2559
ในวันและเวลา ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง โดยให้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาสอบของแต่ละคาบไม่น้อยกว่า 30 นาที
ที่กองอำนวยการสอบ เพื่อที่จะได้รับมอบหมายภารกิจต่อไป สำหรับกรรมการคุมสอบที่ได้รับมอบหมายให้คุมสอบห้องสอบซ้ำซ้อน
เมื่อหมดคาบการสอบให้อยู่รอจนกว่ากรรมการคาบถัดไปจะมาปฏิบัติหน้าที่
อนึ่ง ในกรณีที่ผู้มีรายชื่อตามคำสั่งไม่สามารถไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบได้ ให้เสนอชื่อบุคคลอื่น มาทำหน้าที่
แทนต่อคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัดเพื่อพิจารณาความเหมาะสม และกรณีที่มีการคุมสอบแทนกันโดยไม่ได้
รับอนุญาตจากคณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ตนสังกัด มหาวิทยาลัยจะไม่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้คุมสอบแทนให้เป็นกรรมการ
และมติที่ประชุมประสานงานบริหารครั้งที่ 10/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ให้กรรมการคุมสอบแต่งกายสุภาพ
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่แต่ยังมีกรรมการ บางท่านที่ยังแต่งกายไม่เหมาะสมมาปฏิบัติหน้าที่ จึงขอให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
      สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2560

 (ลงนาม) วุฒิ ด่านกิตติกุล
(อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี


หน่วยงาน :
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา