ค้นหาห้อง เวลา เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
 : ระบุรหัสนักศึกษา และกดปุ่ม SUBMIT
รหัสนักศึกษา  : 

      

   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.