ตารางสอบ
 
ระดับการศึกษา   
   โปรดเลือก : สอบกลางภาค หรือ สอบประจำภาค   
   สอบกลางภาค  สอบประจำภาค       ปีการศึกษา :   2559  / 1 2 3    
เวลารหัสวิชา ชื่อรายวิชา
 วันที่  1 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00105101 PHYSICS I
 105101 PHYSICS I
 108202 MICROBIOLOGY LABORATORY
 114205 SPORTS NUTRITION
 114205 SPORTS NUTRITION
 203203 ENGLISH III
 204355 PROJECT MANAGEMENT FOR MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
 204360 ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT
 215360 QUALITY MANAGEMENT
 235223 PRODUCT AND PRICING MANAGEMENT
 304301 INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY
 429302 ELECTRICAL MACHINES II
 525206 ENGINEERING GRAPHICS II
 527401 WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 527412 PRINCIPLE OF WIRELESS COMMUNICATION SYSTEMS
 529209 ELECTRICAL MACHINES
 529293 FUNDAMENTAL OF ELECTRICAL MACHINERY
 529326 ENERGY CONSERVATION AND MANAGEMENT
 530317 REINFORCED CONCRETE DESIGN II
 532323 BUILDING SANITATION
 534317 PETROLEUM PRODUCTION ENGINEERING II
 539310 PHOTONICS
 617326 URBAN AND RURAL WATER SUPPLY
 618355 FIRE PREVENTION AND CONTROL
12:00 - 13:30601112 MUSIC THERAPY
12:00 - 14:00215348 BRAND MANAGEMENT
 215356 INTERNATIONAL LOGISTICS
 312318 PLANT GROWTH REGULATORS
 313343 AQUACULTURE
 425101 ENGINEERING GRAPHICS I
 425202 THERMODYNAMICS I
 426308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 523232 OBJECT-ORIENTED TECHNOLOGY
 525101 ENGINEERING GRAPHICS I
 525202 THERMODYNAMICS I
 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
 527202 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION ENGINEERING II
 527212 MATHEMATICS FOR TELECOMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING II
 527307 DIGITAL TELEPHONY
 527317 DIGITAL TELEPHONY
 530233 HYDROLOGY
 531209 THERMODYNAMICS OF MATERIALS I
 533061 INTRODUCTION TO MANUFACTURING PROCESSES
 533261 MANUFACTURING PROCESSES
 533341 QUALITY CONTROL
 535232 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 535337 COMMERCIAL MATERIALS AND SELECTION
 601103 FAMILY AND COMMUNITY MEDICINE I
 701102 HEALTH AND NURSING INFORMATICS
15:00 - 16:30702201 GERIATRIC NURSING
15:00 - 17:00103102 CALCULUS II
 114334 RESEARCH METHODOLOGY IN SPORTS SCIENCE
 202354 PHILOSOPHY OF EDUCATION AND WORKING
 203204 ENGLISH IV
 204229 ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY
 204405 FINANCIAL MANAGEMENT
 215365 LOGISTICS AND TRANSPORTATION ECONOMICS
 235204 PROGRAMMING FOR BUSINESS APPLICATION
 312203 EXPERIMENTAL STATISTICS FOR AGRICULTURE
 313425 FORAGE AND PASTURE MANAGEMENT
 315322 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGYCAL MATERIALS
 315452 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 325321 POSTHARVEST CHANGES OF BIOLOGICAL MATERIALS
 325453 FOOD SAFETY AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM
 426205 CERAMIC POWDER PROCESSING
 438206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 522206 THREE-DIMENSIONAL MODELING IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 522345 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM IN TRANSPORTATION
 526205 CERAMIC POWDER PROCESSING
 529318 INDUSTRIAL SAFETY
 533421 SAFETY ENGINEERING
 538209 COMPUTER PROGRAMMING FOR GEOLOGICAL ENGINEERING
 538416 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 538416 SURFACE MINING AND MINE DESIGN
 539206 MICROPROCESSOR AND APPLICATIONS
 617102 BASIC ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE
 617105 BASIC ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE
 701105 FIRST AID
17:30 - 19:30312324 VITICULTURE TECHNOLOGY
 430211 MECHANICS OF MATERIALS I
 438306 MICROWAVE CIRCUIT
 530211 MECHANICS OF MATERIALS I
 539308 MICROWAVE CIRCUITS
 วันที่  2 พฤษภาคม 2560
09:00 - 10:30204239 ADVANCED DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
 528307 POLYMER PROCESSING II
09:00 - 11:00103101 CALCULUS I
 103105 CALCULUS III
 105103 GENERAL PHYSICS
 204242 COLLECTION DEVELOPMENT AND MANAGEMENT
 204344 MULTIMEDIA ARCHIVES
 215379 LABOR RELATIONS
 313344 CATTLE PRODUCTION
 315222 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 325224 FOOD CHEMISTRY LABORATORY
 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
 531208 METHODS OF DIFFERENTIAL EQUATIONS IN METALLURGICAL ENGINEERING
 617330 SOLID WASTE MANAGEMENT
12:00 - 13:30204236 ANIMATION AND MULTIMEDIA DESIGN AND DEVELOPMENT
 525313 POWER PLANT ENGINEERING
 701218 BIOSTATISTICS AND EPIDEMIOLOGY FOR NURSES
12:00 - 14:00102111 FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
 104203 GENETICS
 202212 MAN AND CULTURE
 235273 ENTREPRENEURIAL FINANCE
 426206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 431205 PHYSICAL METALLURGY III
 521212 ENGINEERING PROPERTIES OF AGRICULTURAL AND FOOD MATERIALS
 522346 ADVANCED TECHNOLOGIES IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
 526206 CERAMIC FABRICATION PROCESSES
 528205 PHYSICAL PROPERTIES OF POLYMERS I
 529202 CIRCUIT ANALYSIS AND FILTERS
 530202 DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CIVIL ENGINEERS
 531205 PHYSICAL METALLURGY III
 533322 INDUSTRIAL COST ANALYSIS AND BUDGETING
 537310 AIRCRAFT AIR CONDITIONING AND PRESSURIZATION SYSTEMS
15:00 - 16:00102112 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
15:00 - 16:30618416 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STANDARD
15:00 - 17:00103141 STATISTICAL METHODS
 104221 PLANT MORPHOLOGY AND ANATOMY
 202211 THINKING FOR DEVELOPMENT
 204319 ECONOMICS OF INFORMATION
 215104 BUSINESS STATISTICS
 215355 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 235104 BUSINESS STATISTICS
 235254 LOGISTICS PLANNING AND CONTROL
 312317 POSTHARVEST TECHNOLOGY
 313424 ANIMAL FEED PROCESSING
 325333 PACKAGING FOR FOOD PRODUCTS
 325452 FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
 426405 WHITEWARE
 523251 PROGRAMMING FUNDAMENTALS
 526405 WHITEWARE
 529312 INDUSTRIAL ELECTRICITY
 533370 LEAN MANUFACTURING
 535321 PRODUCT QUALITY
 536306 COMPUTER-AIDED ENGINEERING FOR AUTOMOTIVE ENGINEERING
 538310 MINE ECONOMICS
 538310 MINE ECONOMICS
 วันที่  3 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00105102 PHYSICS II
 109203 BIOCHEMISTRY AND CLINICAL BIOCHEMISTRY
 202213 GLOBALIZATION
 215109 BUSINESS COMMUNICATION
 235107 BUSINESS COMMUNICATION
 313453 LIVESTOCK EXTENSION AND AGRARIAN LAWS
 536304 AUTOMOTIVE PRODUCTION ENGINEERING
 617499 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HOSPITAL
12:00 - 13:00303436 GOATS AND SHEEP PRODUCTION
 523101 COMPUTER PROGRAMMING I
12:00 - 13:30102205 ANALYTICAL CHEMISTRY LABORATORY
 312242 CLIMATES AND IRRIGATION FOR CROP PRODUCTION
12:00 - 14:00114321 SPORTS PSYCHOLOGY
 114331 SPORTS COACHING
 204342 NETWORK AND SYSTEM ADMINISTRATION
 215361 MODELING FOR SUPPLY CHAIN
 312101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 312363 LANDSCAPE AND TURF MANAGEMENT
 313312 ANIMAL HYGIENE AND DISEASE PREVENTION
 322101 INTRODUCTION TO STATISTICS OF AGRICULTURE
 325223 FOOD CHEMISTRY II
 424431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 425204 FLUID MECHANICS I
 429403 PROTECTION AND RELAY
 522314 GLOBAL LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
 525204 FLUID MECHANICS I
 525311 AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
 529308 PROTECTION AND RELAY
 531302 MECHANICAL METALLURGY
 537309 AIRCRAFT CONTROL SYSTEMS
 601101 INTRODUCTION TO BASIC MEDICAL SCIENCE
15:00 - 16:00203415 BUSINESS JAPANESE II
 702204 ADULT NURSING II
15:00 - 17:00105104 FUNDAMENTAL PHYSICS
 105105 PHYSICS
 108201 MICROBIOLOGY
 114107 BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
 204108 COMPUTER PROGRAMMING FOR INFORMATION SYSTEM
 215232 CONSUMER BEHAVIOR
 235110 BUSINESS QUANTITATIVE ANALYSIS
 235222 CONSUMER BEHAVIOR
 312335 VEGETABLE BREEDING
 422441 TRANSPORTATION MANAGEMENT AND LOGISTIC
 424321 TRANSPORT PHENOMENA I
 429305 POWER ELECTRONICS
 430421 FOUNDATION ENGINEERING
 521316 FREEZING AND COLD STORAGE
 522211 LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
 524203 APPLIED MATHEMATICS AND NUMERICAL METHODS FOR CHEMICAL ENGINEERS
 524321 TRANSPORT PHENOMENA I
 525201 STATISTICS AND NUMERICAL METHODS
 529208 POWER ELECTRONICS
 530324 FOUNDATION ENGINEERING
 531101 ENGINEERING MATERIALS
 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
 533221 ENGINEERING ECONOMY
 538207 STRUCTURAL GEOMORPHOLOGY
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 538417 UNDERGROUND MINING AND MINE DESIGN
 617214 INTRODUCTION TO HEALTH AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS
 617341 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE
 618343 OCCUPATIONAL MEDICINE
 วันที่  4 พฤษภาคม 2560
09:00 - 10:30105113 MAN AND TECHNOLOGY
 203323 ENGLISH FOR BUSINESS NEGOTIATION
09:00 - 11:00103103 PROBABILITY AND STATISTICS
 204232 PRINCIPLE OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
 313454 INTERNATIONAL LIVESTOCK INDUSTRY
 325231 FOOD PROCESSING I
 427324 MICROWAVE ENGINEERING
 430251 HYDRAULICS
 521213 APPLIED MATHEMATICS FOR AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
 522242 STATISTICS METHODS IN TRANSPORTATION
 523353 COMPUTER NETWORKS
 525314 INTERNAL COMBUSTION ENGINES
 525462 BUILDING SYSTEM DESIGN FOR MECHANICAL ENGINEERING
 526421 ADVANCED SURFACE COATING TECHNOLOGY
 527305 MICROWAVE ENGINEERING
 528309 DIE DESIGN
 530231 HYDRAULICS
 531309 FOUNDRY ENGINEERING
 532324 DESIGN AND OPERATION OF WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS
 536303 INTERNAL COMBUSTION ENGINE FOR AUTOMOTIVE
 537311 INTERNAL COMBUSTION ENGINES FOR AIRCRAFT
 538321 GEOLOGICAL FIELD METHODS
 618349 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL
12:00 - 14:00102105 ORGANIC CHEMISTRY
 103113 MATHEMATICS IN DAILY LIFE
 202291 MODERN MANAGEMENT
 202309 ORGANIZATION AND MANAGEMENT
 204352 DIGITAL LIBRARIES
 215207 BUSINESS LAWS
 235302 BUSINESS LAWS
 312251 INSECTS, ANIMAL PLANT PESTS AND THEIR CONTROL
 523276 COMPUTER ARCHITECTURE AND ORGANIZATION
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 527205 ELECTROMAGNETIC FIELDS AND WAVES
 529309 ELECTRICAL SYSTEM DESIGN
 533324 MAINTENANCE MANAGEMENT
 535334 GEOMETRIC, DIMENSIONING AND TOLERANCING
 535415 GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
 536305 VEHICLE AIR CONDITIONING SYSTEM
 540307 PRODUCT GEOMETRIC DIMENSIONING AND TOLERANCING
15:00 - 16:00203431 KOREAN 1
15:00 - 16:30202107 USE OF COMPUTER AND INFORMATION
15:00 - 17:00102113 FUNDAMENTAL CHEMISTRY II
 204217 MARKETING
 215332 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
 325341 FUNDAMENTALS OF FOOD ENGINEERING
 325455 FOOD LAW AND STANDARDS
 424322 TRANSPORT PHENOMENA II
 429296 ELECTRICAL ENGINEERING I
 522243 TRANSPORTATION ENGINEERING
 522313 INVENTORY AND WAREHOUSE MANAGEMENT
 524322 TRANSPORT PHENOMENA II
 529206 ELECTROMAGNETIC FIELDS
 529292 ELECTRICAL ENGINEERING
 536302 AUTOMOTIVE CONTROL SYSTEM
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 538312 DESIGN OF FOUNDATONS ON ROCK
 601111 SPIRITUAL HEALTH CARE
 617342 FOOD SANITATION AND FOOD HYGIENE LABORATORY
 618101 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 618102 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 703202 MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING II
 วันที่  5 พฤษภาคม 2560
09:00 - 11:00114207 SPORTS EQUIPMENTS AND TECHNOLOGY
 203102 ENGLISH II
 204111 DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING
 204220 BUSINESS COMMUNICATION
 235274 FAMILY BUSINESS MANAGEMENT
 313331 ANIMAL BREEDING
 521326 AGRICULTURAL MACHINERY ENGINEERING
 521334 FOOD PACKAGING ENGINEERING
 524211 CHEMICAL ENGINEERING THERMODYNAMICS I
 525205 THERMODYNAMICS II
 526204 PHASE DIAGRAMS OF CERAMICS
 529317 INSTRUMENTATION SYSTEM DESIGN
 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
 533251 INDUSTRIAL WORK STUDY
 535233 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 535411 INDUSTRIAL WORK IMPROVEMENT
 618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING
12:00 - 13:00303410 BEHAVIOR OF DOMESTIC ANIMALS
12:00 - 13:30312333 ORGANIC CROPS PRODUCTION
 522359 RESEARCH METHODS IN TRANSPORTATION AND LOGISTICS
 537308 AIRCRAFT POWER PLANT
12:00 - 14:00102204 ANALYTICAL CHEMISTRY
 103202 NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
 104241 SYSTEMATICS AND BIODIVERSITY
 114221 PHYSICAL FITNESS TESTING AND ASSESSMENT FOR HEALTH AND COMPETITION
 114330 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 114330 SPORTS MANAGEMENT AND MARKETING
 202324 PLURI-CULTURAL THAI STUDIES
 204356 OPERATIONS MANAGEMENT
 205225 ANALYSIS OF AGRIBUSINESS
 215205 OPERATIONS MANAGEMENT
 215353 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 235253 WAREHOUSE AND DISTRIBUTION MANAGEMENT
 325412 RAPID MICROBIOLOGICAL DETECTION TECHNIQUES FOR FOOD SAFETY
 430201 ENGINEERING STATICS
 522411 SIMULATION FOR LOGISTICS
 523211 DATABASE SYSTEMS
 525460 FLUID AND HEAT
 526309 CERAMIC MEASUREMENT AND TESTING LABORATORY
 527304 DIGITAL COMMUNICATIONS
 527314 DIGITAL COMMUNICATIONS
 530201 ENGINEERING STATICS
 530203 CIVIL ENGINEERING GRAPHICS
 531324 CORROSION TESTING
 531403 ANALYSIS OF METALLURGICAL FAILURES
 536201 AUTOMOTIVE ENGINEERING
 537202 AIRCRAFT MATERIALS
 539309 SENSOR ENGINEERING
 541443 WELDING TECHNOLOGY
 617335 BIOSTATISTICS FOR HEALTH SCIENCE
 701103 INTRODUCTION TO HEALTH ECONOMICS
15:00 - 16:00102106 ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
 102114 FUNDAMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
 523201 COMPUTER PROGRAMMING II
15:00 - 16:30303433 EQUINE CARE AND MANAGEMENT
 528202 PRINCIPLES OF POLYMERIZATION
15:00 - 17:00114332 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 114332 EXERCISE PRESCRIPTION FOR HEALTH
 203101 ENGLISH I
 204112 LAWS AND ETHICS IN INFORMATION TECHNOLOGY
 204234 INFORMATION ORGANIZATION
 204240 OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING
 204337 PARALLEL AND DISTRIBUTED PROGRAMMING
 205210 ECONOMICS
 215208 BUSINESS RESEARCH
 235109 PRINCIPLE OF MARKETING
 235208 BUSINESS RESEARCH
 312338 PLANT TISSUE CULTURE
 424201 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 425203 ENGINEERING DYNAMICS
 431306 CHEMICAL METALLURGY II
 438207 SIGNAL AND SYSTEM
 522331 HIGHWAY PLANNING AND DESIGN
 523451 COMPUTER GRAPHICS
 524201 PRINCIPLES OF CHEMICAL ENGINEERING
 525203 ENGINEERING DYNAMICS
 526301 GLAZE TECHNOLOGY
 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
 527204 SIGNALS AND SYSTEMS
 531308 CHEMICAL METALLURGY II
 538205 ROCKS AND MINERALS
 617213 DISEASES CONTROL
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : ศูนย์บริการการศึกษา