พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินยืนยันสิทธฺิ์เข้าศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

   ระบุเลขประจำตัวประชาชน
ระบุ: เลขประจำตัวประชาชน :   

ตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร
หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ (ไม่นับวันหยุด)
- พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน
- File เป็น FILE.PDF
- มีปัญหา/พิมพ์ไม่ได้ โทร. 044-223-020
    ! หากมีโปรแกรมดาวน์โหลด ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น download manager) ให้ปิดโปรแกรมก่อน เพราะอาจจะทำให้หาไฟล์ที่พิมพ์ไม่ได้