ใบสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       ระบุ เลือกปีภาคที่จะสมัครเข้าศึกษา และเลขประจำตัวประชาชน
        1) เลือก : ปีและภาคการศึกษาที่สมัคร   
       2) ระบุ : เลขประจำตัวประชาชน :       (ระบุตัวเลข 13 หลัก)

 หมายเหตุ
  - สอบถามรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร ฝ่ายรับนักศึกษา โทร.044-223-026