รหัสประจำตัว และรหัสผ่านเป็นรหัสเดียวกับเข้าสู่ระบบหน้าเว็บ reg6.sut.ac.th
1. นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพ
      ประจำปี พ.ศ. 2556
      ประจำปี พ.ศ. 2557
      ประจำปี พ.ศ. 2558
      ประจำปี พ.ศ. 2559
      ประจำปี พ.ศ. 2560
      ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
      ประจำปี พ.ศ. 2561
      ประจำปี พ.ศ. 2562
      ประจำปี พ.ศ. 2564
2. ค่านิยม วิสัยทัศน์ (Vision) ของศูนย์บริการการศึกษา
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (QMRC)
4. คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายบริหาร (QMR) และผู้ควบคุมเอกสาร (DC)
5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ระดับฝ่าย
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายใน (Internal Auditor)
7. แผนการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ
      ประจำปีงบประมาณ 2556
      ประจำปีงบประมาณ 2557
      ประจำปีงบประมาณ 2558
      ประจำปีงบประมาณ 2559
      ประจำปีงบประมาณ 2560
      ประจำปีงบประมาณ 2561
      ประจำปีงบประมาณ 2562
      ประจำปีงบประมาณ 2563
      ประจำปีงบประมาณ 2564
      ประจำปีงบประมาณ 2565
8. แผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit Plan)
      ประจำปีงบประมาณ 2556
      ประจำปีงบประมาณ 2557
      ประจำปีงบประมาณ 2558
      ประจำปีงบประมาณ 2559
      ประจำปีงบประมาณ 2560
      ประจำปีงบประมาณ 2561
      ประจำปีงบประมาณ 2562
      ประจำปีงบประมาณ 2563
      ประจำปีงบประมาณ 2564
      ประจำปีงบประมาณ 2565
รหัสพนักงาน :
รหัสผ่าน :